Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Šivetice

10. 4. 2011
 

Rotunda bola postavená niekedy v druhej štvrtine 13. storočia (pravdepodobne v 40. rokoch). Predpokladá sa, že spolu s menšou rotundou v neďalekých Prihradzanoch a zaniknutým hradom pod kopcom Muteň tvorili obrannú sústavu.
Svedčia o tom okrem ich polohy a vizuálneho kontaktu všetkých troch miest aj trojica úzkych okien v priestore nad konchou apsidy šivetickej rotundy, ktoré smerujú na východ. Rotundy v tejto sústave mohli slúžiť ako presunuté pozorovateľne, popri svojej primárnej, sakrálnej funkcii.
Interiér rotundy zdobili románske fresky pravdepodobne už z čias výstavby, ktorých časti sa dodnes zachovali. Zobrazovali výjavy zo života sv. Margity a Ježiša Krista. O približne sto rokov neskôr boli prekryté gotickými freskami s rovnakým, ale veľkorysejšie poňatými námetmi. Tlak krovu strechy na klenbu viedol v druhej polovici 14. storočia k jej preboreniu a nevyhnutnej oprave za použitia odlišného materiálu.
V neskoršom období boli apsida aj loď osvetlené na novo prerazenými oknami, v západnej stene lode bol vybúraný nový vchod a pristavaná predsieň štvorcového pôdorysu. Na severnej strane zasa pristavali sakristiu. Vedľa rotundy postavili v roku 1750 barokovú zvonicu.
Stavba bola opravovaná v roku 1926 a umeleckohistorické, architektonické i archeologické výskumy sa uskutočnili v 70. a 80. rokoch minulého storočia.

Zaujímavosti
- Ide o takmer v plnej miere zachovanú románsku stavbu s minimom neskorších stavebných úprav.
- Staviteľom rotundy mohol byť magister Jób z miestneho rodu Zachovcov, ktorý bol okrem iného aj päťkostolským biskupom a istý čas mal na starosti kráľovskú kaplnku v Ostrihome. V nej boli uložené relikvie sv. Margity Antiochijskej, ktoré priniesol do Uhorska kráľ Ondrej II. z krížovej výpravy do Svätej zeme. Zasvätenie rotundy tejto svätici i skutočnosť, že stavba svojou veľkosťou a riešením presahovala možnosti regiónu, podporuje túto teóriu.
- Rotunda má vnútorný priemer 1 110 cm (apsida 780 cm), čo znamená, že je asi najväčšou stavbou svojho druhu v strednej Európe. Pôvodnú výšku obvodových múrov kvôli neskorším zásahom nepoznáme.
- Nemá klasickú apsidu ako napríklad rotunda v Skalici alebo v Križovanoch nad Dudváhom, ale vnútornú, interiérovú, ktorá nenarušuje kruhový pôdorys stavby. To viedlo niektorých odborníkov k označenu rotundy za "dedinské jednolodie vpísané do kruhového základu".
- Rotundu kvôli tejto netradične riešenej svätyni dlho považovali za zvyšok typického románskeho kostolíka s pozdĺžnou loďou, z ktorého sa zachovala len apsida. Tú mali dostavať do podoby barokovej rotundy niekedy okolo roku 1750. Pochybnosti ukončil až spomínaný architektonický výskum, ktorý dokázal románsky pôvod celej stavby a okrem iného odkryl aj románsky portál na južnej strane lodi.
- Fasáda stavby je zdobená lizénami vytvárajúcimi motív slepých arkád po takmer celom jej obvode.
- Románske fresky zobrazujúce život sv. Margity sú vôbec najstarším hagiografickým príbehom vo výtvarnom umení Slovenska a najstarším vyobrazením života tejto svätice v celom bývalom Uhorsku. Je možné, že fresky dal namaľovať spomínaný magister Jób už v čase výstavby rotundy alebo krátko po nej.
- V apside sa zachovalo aj zobrazenie pôvodnej stredovekej podoby rotundy, vrátane vežovitej nadstavby strechy.
- Loď oddeľuje od apsidy pôvodný víťazný oblúk už goticky lomeného tvaru.
- Na západnej strane lode sa našli pozostatky po panskej empore, čo dokladá, že rotunda bola postavená ako vlastnícky kostolík. Empora bola zaklenutá konchou a podopierali ju murované piliere kruhového prierezu zakončené kamennými hlavicami, z ktorých jedna, silne poškodená, sa pri výskume našla. Empora v rotunde je na našom území veľmi nezvyčajná, zvyšky po nej sa našli už len v Križovanoch nad Dudváhom.
- Pri empore, v priestore medzi severnou stenou lode a priľahlou časťou múru víťazného oblúka, sa našli stopy po murovanom objekte, zaklenutom valenou klenbou, ktorého účel je neznámy.
- Slovenská pošta vydala 2. januára 2009 známku so šivetickou rotundou.

http://www.apsida.sk/c/18/sivetice

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.