Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

INFO - Obnova vozového parku trolejbusov - žiadosť

29. 8. 2014

Bod č.11 najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná 8.septembra 2014, je prejednanie a schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie za účelom realizácie projektu s názvom Obnova vozového parku trolejbusov v Košiciach vo výške celkových oprávnených výdavkov 1 894 736 €.

img_3736.jpg

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. v súvislosti s Výzvou Ministerstvom životného prostredia SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia, Kód výzvy: OPŽP-PO3-14-3, pripravuje verejné obstarávanie na obnovu vozového parku trolejbusov v počte 3 ks, nakoľko Výzva stanovuje podmienku vyhláseného verejného obstarávania pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky boli zaslané 4 žiadosti spoločnostiam, a to konkrétne ŠKODA ELECTRIC, a. s. Plzeň, Česká republika, SOR Slovakia, s. r. o. Žilina, Solaris Slovensko, s. r. o. Košice a IVECO SLOVAKIA, Bratislava. Uvedené spoločnosti boli požiadané o predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky. Na základe zistenej predpokladanej hodnoty zákazky bude uverejnené vo Vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania predbežné oznámenie a následne oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky Obnova vozového parku trolejbusov v Košiciach. Informácie o konkrétnej sume budú k dispozícii až po realizácii verejného obstarávania, kedy bude známy úspešný uchádzač a cena, ktorá bude definitívna na základe elektronickej aukcie. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva, v prípade schválenia žiadosti o NFP, ktorá nadobudne účinnosť až dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP medzi DPMK, a.s. ako Prijímateľom a MŽP SR ako Poskytovateľom NFP alebo dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (podľa toho, čo nastane neskôr).

Položky

Suma

Poznámka

Celkové oprávnené výdavky (v EUR ):

1.894.736,00

 Celková cena projektu bez DPH

Intenzita pomoci (v %):

95,00

 

Požadovaná výška NFP (EUR):

1.800.000,00

Maximálna výška poskytnutého NFP vyrátaná zo sumy bez DPH

Spolufinancovanie (v %):

5,00

 

Spolufinancovanie (EUR):

94 736,00

Povinné minimálne spolufinancovanie

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=43685

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

skvelee

(petko, 1. 9. 2014 17:08)

Skvele.uz to vyzeralo na smrt trolejbusom v ke,ale je tu aspon nejaka nadej pre zachovanie tohto typu dopravy