Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

INFO - Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy do roku 2020

mapa.jpg

Tabuľka potenciálnych projektových zámerov a projektov

 

ID

Nositeľ
projektu

Názov projektu

Popis/zdôvodnenie projektu

4

VÚC KSK

Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja

Zlepšené plánovanie verejnej dopravy pre vyššiu konkurenceschopnosť

5

VÚC KSK

Výstavba prestupných terminálov s príslušným informačným systémom

Dosiahnutie vysokej kvality terminálov

6

VÚC KSK

TEŠ napojenia terminálu Moldava nad Bodvou na cestu

Zlepšenie prístupu k terminálu

16

Mesto Košice

Oprava, modernizácia a výstavba zastávok MHD

Atraktívnejšie zastávky zvýšia využívanie verejnej osobnej dopravy

17

Mesto Košice

Dostavba autobusových otočiek v zmysle linkového vedenia

V súčasnosti viaceré autobusové linky nemajú k dispozícii vyhovujúce obratiská. Realizácia umožní zvýšenie bezpečnosti pri otáčaní autobusových liniek, zníženie prevádzkových nákladov, zlepšenie obsluhy územia

30

VÚC KSK

Spracovanie Generálneho dopravného plánu Košického samosprávneho kraja

Zlepšené plánovanie verejnej dopravy pre vyššiu konkurenceschopnosť

31

VÚC KSK

Zvýšenie bezpečnosti autobusových zastávok - budovanie autobusových pruhov

Preferencia autobusovej dopravy prispeje ku zvýšeniu obežnej rýchlosti a vyššiemu využívaniu verejnej dopravy

54

Mesto Košice

Modernizácia a obnova ekologickej formy hromadnej dopravy - trolejbusových tratí v Košiciach

Zvýšenie kvality trolejbusovej siete

59

Mesto Košice

Spracovanie strategického dokumentu "Generel nemotorovej dopravy pre mesto Košice"

 

60

Mesto Košice

Modernizácia informačného systému - panely vo vozidlách, na zastávkach a informačné hlásiče pre nevidiacich a slabozrakých na zastávkach a vo vozidlách

 

61

Mesto Košice

Realizácia cyklochodníka pozdĺž Alejovej ulice

 

62

Mesto Košice

Realizácia samostatného cyklistického chodníka v úseku Mestské lesy-po cestu II/547 stanica detskej želeleznice Čermeľ

 

63

Mesto Košice

Prepojenie samostatného cyklistického chodníka detská železnica Čermeľ - rekreačná oblasť Alpínka

 

64

Mesto Košice

Dostavba cyklistického chodníka pozdĺž rieky Hornád v úseku Rampová - Ťahanovce

 

66

DPMK

Obnova a modernizácia vozového parku trolejbusovej dopravy v Košiciach

Súčasný priemerný vek trolejbusov je 17 rokov s 0-% podielom nízkoplodlažných vozidiel a 0-% podielom vozidiel s rekuperáciou elektrickej energie

82

VÚC KSK

Nízkopodlažné a ekologické autobusy – obstaranie

 

83

VÚC KSK

Modernizácia a výstavba centrálnych autobusových zastávok s príslušným informačným systémom

 

84

VÚC KSK

Vybudovanie centrálneho dispečingu systémov verejnej dopravy - dispečing IDS

 

85

VÚC KSK

Programové vybavenie na plánovanie dopravných výkonov verejnej dopravy

 

98

Mesto Košice

Obstaranie automatov na predaj cestovných lístkov do vozidiel MHD

 

103

VÚC KSK

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému

 

106

Mesto Košice

Spracovanie Generálneho dopravného plánu mesta Košice

Zlepšené plánovanie verejnej dopravy pre vyššiu konkurenceschopnosť

107

Mesto Košice

Modernizácia centrálneho dopravného dispečingu a elektrodispečingu vrátane plánovania dopravy, sledovania pohybu vozidiel on-line a preferencie vozidiel MHD na svetelne riadených križovatkách

Zabezpečením preferencie MHD dôjde k zvýšeniu obežnej rýchlosti MHD, vyššia kvalita riadenia MHD zefektívni jej prevádzku a zvýši jej atraktivitu

111

ŽSR

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Košickom samosprávnom kraji I. etapa (PD + realizácia)

Zlepšenie podmienok na prestupovanie medzi vlakovou a autobusovou dopravou (TIOP Trebišov)

116

DPMK

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach

Súčasné technické zázemie vozovne Bardejovská nevyhovuje nárokom na údržbu a opravy vyššieho počtu električiek dlhších ako 16 m po dodaní nových vozidiel (k dnešným 19 ks pribudne 23 ks cez OPD 2007 - 2013)

117

DPMK

Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach

Súčasný priemerný vek električiek je 25 rokov s 8-% podielom nízkopodlažných vozidiel a 1-% podielom vozidiel s rekuperáciou elektrickej energie

122

Mesto Košice

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa

Úseky Cintorín - VSS - Barca, kruhový objazd VŠA - VSS - Nad jazerom, Komenského ul. a Zimná ul. - B. Němcovej, vrátane otočiek, modernizácie meniarní, spätných a napájacích káblov a trolejového vedenia. Modernizácia tratí zvýši atraktivitu električkovej dopravy.

123

Mesto Košice

Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti mesta Košice

Zlepšené plánovanie verejnej dopravy pre vyššiu konkurenceschopnosť

124

Mesto Košice

Modernizácia prestupných uzlov a zastávok v Košiciach

Zlepšenie podmienok na prestupovanie v rámci verejnej osobnej dopravy v uzloch Nám. Maratónu mieru, Amfiteáter, Mier

125

Mesto Košice

Programové vybavenie na plánovanie dopravných výkonov verejnej dopravy pre mesto Košice

Vyššia kvalita riadenia MHD zefektívni jej prevádzku a zvýši jej atraktivitu. Potrebnosť a kompatibilitu s jestvujúcimi softvérmi bude potrebné posúdiť

133

ŽSR

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Košickom samosprávnom kraji II. etapa (PD + realizácia)

Zlepšenie podmienok na prestupovanie medzi vlakovou a autobusovou dopravou (TIOP Michalovce, Košice-Staničné nám., Košice-Sever, Spišská Nová Ves, Margecany, Krompachy, Prakovce)

138

Mesto Košice

Dobudovanie električkovej siete v Košiciach o prepojovací úsek Námestie Maratónu mieru - Svätoplukova - otočka Staničné nám.

Vybudovanie chýbajúceho prepojenia električkových tratí

139

Mesto Košice

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 3. etapa

Úsek kruhový objazd pri VŠA - Vstupný areál U. S. Steel. Existujúci most pri Pereši vybudovaný v ostrom uhle voči električkovej trati spomaľuje električkovú dopravu. Prestavba mosta a modernizácia celej trate zvýši atraktivitu električkovej dopravy.

150

Mesto Košice

Zavedenie kapacitnej električkovej dopravy zo sídliska Ťahanovce - prepojenie električkovej trate stavby IKD v úseku - Americká trieda - Magnezitárska cesta - rekreačná oblasť Anička - Kostolianska cesta s napojením do dnešnej električkovej otočky Havlíčkova

Druhé prepojenie Sídliska Ťahanovce koľajovou dopravou. Toto prepojenie bude potrebné iba v prípade, že sa nebude realizovať projekt ID 155 (v zmysle ÚPN HSA).

151

Mesto Košice

Dobudovanie električkovej siete o úsek - otočka Sídlisko nad Jazerom-Krásna nad Hornádom - dopravná obsluha Sídliska Východné mesto

Dopravná obsluha budúceho Sídliska Východné mesto (v zmysle ÚPN HSA Košice)

152

Mesto Košice

Projekt IKD - Depo koľajových vozidiel a servisné centrum pre IKD - územie Magnezitky

Vozovňa pri Ťahanovciach ako vozovňa električiek má zmysel len v prípade realizácie projektu ID 155 príp. 150. Ako vozovňa „tram-trainov“ má zmysel len v prípade zavedenia duálnej „IKD“ v Košiciach a v okolí.

153

Mesto Košice

Dobudovanie električkovej siete o úsek Bardejovská - Popradská - Moldavská

 

155

Mesto Košice

IKD Košice, Sídlisko Ťahanovce - Terminál Sever - Nám. Maratónu mieru

Napojenie Sídliska Ťahanovce na električkovú trať. Projekt bude potrebné prehodnotiť (poloha zastávok a otočky, možnosti odbočovania), potrebu je nutné doložiť

161

Mesto Košice

Projekt IKD Košice Verejný terminál integrovanej dopravy Košice - Krásna nad Hornádom

Zlepšenie prepojenia jednotlivých druhov dopravy

163

ŽSR

Koľajové napojenie priemyselného parku Kechnec a priemyselnej zóny Bočiar na IKD

Iba, ak by sa preukázalo podstatné zvýšenie prepravných nárokov

164

ŽSR

Koľajové napojenie priemyselného parku Pereš a letiska Košice na IKD

Potrebné, len pokiaľ vzraste využitie priemyselného parku a letiska

166

Mesto Košice

Modernizácia existujúcej alebo výstavba novej autobusovej garáže v juhozápadnej časti intravilánu mesta

Existujúca Garáž VŠA nemá k dispozícii adekvátne zázemie na odstavovanie a údržbu autobusov, kapacita plniarne CNG je nedostatočná na efektívnu prevádzku autobusov s pohonom CNG, hrozí jej zrušenie a nárast jalových výkonov autobusovej dopravy až o 10%

169

Mesto Košice

Obnova vozidlového parku autobusov v Košiciach

V cieľovom roku 2020 dosiahnutie priemerného veku autobusov 6-7 rokov (všetko nízkopodlažné vozidlá). Pôjde o 50 ks autobusov dĺžky 12 m, 20 ks autobusov dĺžky 18 m.

183

Mesto Košice

Výstavba nabíjacej stanice pre elektrobusy

Dnes nabíjacia stanica pre elektrobusy nejestvuje, elektrobusy budú dodané najneskôr v 4. štvrťroku 2014

184

Mesto Košice

Združený chodník na Moldavskej ceste - západná strana

 

185

Mesto Košice

Združený chodník na ul. Pri prachárni

 

186

VÚC KSK

Vybudovanie medzinárodnej diaľkovej cyklotrasy EuroVelo 11

Východoeurópska cyklotrasa EuroVelo 11 (celková dĺžka 6000 km) je diaľkovou cykloturistickou trasou, ktorá vedie z nórskeho Nordkapu do gréckych Atén. Územím KSK je plánovaná v dĺžke 45 km. Vedenie je plánované katastrami obcí Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Košice (6 mestských častí: Ťahanovce, Ďzungľa, Staré mesto, Juh, Nad Jazerom a Krásna), Kokšov-Bakša, Nižná Myšľa, Ždaňa, Gyňov, Trstené pri Hornáde. Uvedený koridor vedie sídlami s celkovým počtom obyvateľov 204 672 (podľa sčítania obyvateľov v roku 2010) a umožní cyklistické spojenie na Košice a medzi uvedenými obcami. Navrhovaná trasa poprepája existujúce úseky a to dobudovaním nových cyklistických komunikácií, združených chodníkov, cyklopruhov, objektov a pod.

187

VÚC KSK

Vybudovanie diaľkovej cyklotrasy: Zemplínska cyklomagistrála

Zemplínska cyklomagistrála zrealizuje prepojenie dvoch najatraktívnejších turistických lokalít na Východnom Slovensku, Zemplínskej Šíravy s Tokajskou oblasťou. Výhľadovo sa uvažuje s jej napojením na juhu do Maďarska a na severe cez mesto Humenné na Poľsko. Plánovaná dĺžka cyklomagistrály je 85 km. Zemplínska cyklomagistrála prechádza okresným mestom Michalovce a umožní prepojenie 11 sídelných útvarov (46 179 obyvateľov spolu). Cyklotrasa bude zrealizovaná vybudovaním samostatných cyklistických cestičiek a pruhov v hlavnom a pridruženom dopravnom priestore.

 

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=165524

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

no comment

(SHORTY, 22. 1. 2015 19:34)

som sa teda pobavil... :-)
V tom nadpise je chyba, má tam byť rok 2200!