Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Business Centre Košice III

Od začiatku nového roka sa práce na stavbe opäť rozbehli. Strabag nahradila firma Arbet, ktorá bude skelet dokončovať.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Problémy od začiatku

Podľa slov riaditeľ jednej z divízií materskej spoločnosti CTR Group Jána Horvátha sprevádzali stavbu problémy od samého začiatku. S tým súhlasí aj riaditeľ zhotoviteľskej spoločnosti Juraj Hirner. „V projekte pre stavebné povolenie sa pôvodne uvažovalo so založením stavby na pilótach, investor žiadal založenie na rebrovanej základnej doske. Obdobné rozpory prebiehali aj v ďalšom priebehu stavby a narúšali priebeh stavebných prác,“ tvrdí Hirner. 

Podstatná je však podľa stavebnej firmy skutočnosť, že projekt sa nerealizoval podľa stavebného povolenia. Projekt pre stavebné povolenie a samotné stavebné povolenie obsahujú polyfunkčný objekt, ktorý sa skladá z väčšej časti z apartmánového hotela s 55 dvojlôžkových izbami a 27 apartmánmi a bytovej časti s počtom 59 bytových jednotiek. Naproti tomu realizačný projekt obsahuje polyfunkčný objekt so 151 bytmi bez hotelovej časti. „Akákoľvek zmena musí byť odsúhlasená stavebným úradom ešte pred jej realizáciou. To sa podľa dokumentov, ktoré nám investor doteraz predložil, nestalo,“ konštatuje J. Hirner. Investor tak podľa jeho slov vedome porušuje zákon.

Žaloba na súde

Riaditeľ divízie materskej spoločnosti CTR Group Jána Horváth vidí problém v tom, že STRABAG nechce pokračovať v stratovom projekte. „Keď totiž na stavbe vo februári prebehla kontrola Inšpektorátu práce, z 85 pracovníkov subdodávateľských firiem muselo odísť 62, čo ešte viac predĺžilo časový sklz. Dodávateľovi sa zrejme nepodarilo uzatvoriť so subdodávateľmi zmluvy za podmienok, ktoré predpokladal. Preto sa dnes usiluje vyviazať zo zmluvného vzťahu,“ myslí si J. Horváth.

Viac sa dočítate tu: kosicednes.sk/udalosti/vystavbu-kosickeho-bizniscentra-pri-steel-arene-komplikuju-spory-rozhodnut-ma-sud

---------------------------------------------------------------------------------------


Pre zobrazenie najnovšie pridaných fotografií, kliknite na fotku vyššie...

 

Staršie fotografie z výstavby

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Riskujú Košice medzinárodnú hanbu? Opustené stavenisko pri Steel Aréne odhaľuje šokujúce praktiky zhotoviteľov v stavebníctve

12.12.2018, KošiceSlovenské médiá sa posledný mesiac snažia rozuzliť zložitú situáciu v Košiciach, kde sa na stavbe polyfunkčného projektu s obchodmi, bytmi a kanceláriami Business Center Košice III úplne zastavila akákoľvek stavebná aktivita. Namiesto plánovaných dokončovacích prác v interiéroch zostala stavba na konci novembra opustená a na mieste stojí len prázdny, nedokončený štvorposchodový skelet. Vzhľadom k blížiacim sa hokejovým majstrovstvám sveta plánovaným na  budúci rok sa tu naskytá otázka, či vďaka opustenému stavenisku v bezprostrednej blízkosti hokejovej Steel Arény neriskujú Košice medzinárodnú hanbu.

Po opakovaných pokusoch o narovnanie vzťahov a snahy nájsť riešenie vzniknutej situácie sa teraz investor projektu, medzinárodná investičná skupina CTR group, rozhodol otvorene hovoriť o šokujúcich pomeroch, ktoré panujú v slovenskom stavebníctve. Povaha sporu, ktorý sa svojou absurditou prieči zdravému rozumu, ako aj jeho budúci vývoj nám ukážu, či sa Slovensko a slovenský právny poriadok môžu radiť medzi vyspelé krajiny Európy, alebo sa svojim charakterom vráti späť do 90. rokov.

Dejstvo prvé: Výberové konanie na dodávateľa stavby

História medzinárodnej investičnej skupiny CTR group, ktorá prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti CTR business center III a.s. realizuje výstavbu polyfunkčného centra, siaha až do roku 1982. Skupina má dlhoročné skúsenosti s výstavbou rezidenčných, administratívnych a obchodných komplexov v Nemecku, na Slovensku aj Čechách. Tento rok napríklad stavia 287 bytov s obchodnými jednotkami a veľkým supermarketom v centre Drážďan, polyfunkčný objekt s bytmi a reštauráciou v nemeckom Regensburgu a dokončila tiež luxusný bytový areál v Prahe. Na Slovensku vstúpila do povedomia asi najviac po tohtoročnej kolaudácií rozsiahleho komplexu Rezidencia pri Radnici s 359 bytmi, zdravotným strediskom a supermarketom v Košiciach, kde už v čase dokončenia bolo predaných 98 % bytov.

Rovnako ako vždy, aj v prípade výstavby polyfunkčného projektu Business Center Košice III, usporiadal investor náročné niekoľkokolové výberové konanie na generálneho zhotoviteľa stavby, v ktorom zvíťazila spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Ponúknutá cena bola v konkurencií ďalších 5 firiem, ktoré tiež doručili svoje ponuky, síce najnižšia, no stále porovnateľná s ostatnými. Vďaka renomovanej značke a medzinárodnému zázemiu spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. investor vybral generálneho zhotoviteľa stavby a dňa 26.9.2017 s ním uzatvoril zmluvu o dielo.

Dejstvo druhé: Meškanie, práca načierno a narastajúci sklz

Už krátko po zahájení stavby sa generálny zhotoviteľ dostal do časového sklzu oproti schválenému harmonogramu vyplývajúcemu z podpísanej zmluvy, ktorý dosiahol až 3 mesiace. Vo svojich vyjadreniach investorovi však vždy tvrdil, že toto meškanie dobehne a dohodnutý termín dokončenia stavby splní.

V priebehu februára 2018 prebehla na stavbe razia z Inšpektorátu práce, ktorá preukázala prax zamestnávať zahraničných robotníkov bez zodpovedajúcich pracovných povolení. Konkrétne v tomto prípade malo byť na stavbe zadržaných až 62 osôb bez príslušného pracovného povolenia. V auguste 2018 potom meškanie reálnej stavby oproti harmonogramu dosiahlo až 6 mesiacov a generálny zhotoviteľ prišiel s návrhom nového harmonogramu s posunutým termínom dokončenia, ako aj s posunutím jednotlivých míľnikov stavby podľa uzatvorenej zmluvy o dielo o 3 mesiace, čo ale nezodpovedalo skutočnosti a bolo investorom jednoznačne odmietnuté.

„V tom období som zároveň z niekoľkých zdrojov neoficiálne obdržal informáciu, že vedenie generálneho zhotoviteľa analyzuje, ako by bolo možné vypovedať zmluvný vzťah s našou spoločnosťou. Vzhľadom k našim doterajším skúsenostiam a mnohým dokončeným projektom sme to ale u tak veľkej a renomovanej spoločnosti, u ktorej sa predpokladá aj vysoká úroveň obchodnej etiky, nepovažovali za reálne,približuje Ján Horváth, riaditeľ divízie Real Estate v CTR group.

Dejstvo tretie: Neplatnosť zmluvy a obštrukcie

Že išlo o mylný predpoklad sa potvrdilo o necelé dva mesiace neskôr. Dňa 5.10.2018 obdržal investor dopis, v ktorom spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. prehlásila zmluvu o dielo, podľa ktorej dielo doteraz realizovala, za neplatnú a zmluvný vzťah s investorom za neexistujúci.

Investor na dopis okamžite reagoval niekoľkými návrhmi na stretnutie s cieľom danú situáciu vyriešiť. Po opakovaných urgenciách došlo k stretnutiu až 19.10.2018 a ako doposiaľ, tak aj z priebehu jednania investor postupne nadobudol dojem, že zhotoviteľ nevie splniť svoje záväzky z dôvodu, že sa mu nepodarilo uzavrieť zmluvy so subdodávateľmi za podmienok, za akých predpokladal. Zákazka je pre neho teda stratová pravdepodobne v radoch niekoľkých miliónov eur a jediným riešením je vyviazať sa zo zmluvného vzťahu, ideálne uzavrieť dohodu o ukončenie zmluvy o dielo. Tento postup bol investorom zamietnutý, pretože zmluva o dielo bola riadne uzatvorená a je stále platná a záväzná. Zároveň však toto jednanie spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. dokazuje, že si je plne vedomá platnosťou zmluvy a existenciou zmluvného vzťahu s investorom.

Na situáciu, kde by generálny zhotoviteľ stavby nebol schopný alebo odmietal dielo dokončiť, pamätá aj uzatvorená zmluva o dielo, a v takom prípade je investor oprávnený zaistiť si dokončenie diela treťou stranou na náklady generálneho zhotoviteľa. Zrejme za účelom toho, aby spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. zabránila investorovi v možnosti nakladať so stavbou, podala krátko nato, dňa 20.11.2018, na Okresný súd Košice I žalobu o určenie vlastníctva rozostavanej stavby.

Absurdnosť podanej žaloby je zrejmá hlavne kvôli tomu, že investor v priebehu výstavby hradil všetky faktúry generálneho zhotoviteľa presne podľa uzatvorenej zmluvy o dielo. Investor sa preto domnieva, že cieľom tejto žaloby môžu byť predovšetkým obštrukcie a zamedzenie práva investora v ďalšom konaní, ako je napríklad zameranie a predanie stavby k dokončeniu inému zhotoviteľovi. V súčasnosti preto spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. bráni vstupu investora na pozemok a stavbu, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve. Investor tu čelí de facto pokusu o neoprávnené obohatenie sa o stavbu zo strany spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Nátlakové praktiky neplatia na každého súkromného investora

Akokoľvek šokujúce a nereálne sa môžu vyššie opísané  praktiky spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. zdať, nemusí sa bohužiaľ v prípade tejto firmy jednať o výnimočnú situáciu. Investor venuje značné úsilie tomu, aby analyzoval modelový postup generálneho zhotoviteľa aj v iných prípadoch.

Predstavme si teraz jeden hypotetický príklad:

  • Generálny zhotoviteľ dosiahne na základe podanej žaloby u súdu neodkladné opatrenie, ktorým zamedzí investorovi narábať so svojím majetkom (rozostavanou stavbou).
  • V prípade, že je zámer investora financovaný bankovým úverom alebo inou formou externého financovanie, dostáva sa investor obmedzením svojho vlastníckeho práva okamžite pod silný tlak zo strany finančného partnera, ktorý sa v prvom rade musí chrániť pred akýmikoľvek rizikami.
  • Tlak na investora je ešte silnejší v prípade, že investor v priebehu výstavby uzavrel napríklad zmluvu o budúcich nájomných alebo kúpnych zmluvách, pretože čelí hrozbe sankcií z omeškania voči budúcim nájomcom alebo kupujúcim rozostavaných priestorov.
  • Pod takýmto tlakom a hrozbou existenčných problémov spravidla investor pristúpi na nové podmienky generálneho zhotoviteľa, aj keď túto situáciu nezavinil a spôsobí mu to značné ekonomické škody. Pre investora je totiž stále akceptovateľnejšia revízia podmienok ako hroziaci celkový kolaps projektu.

Výzva všetkým poškodeným investorom

Vyššie uvedený postup a jednanie môžu tvrdo naraziť u kapitálovo silného investora, ktorý výstavbu financuje výhradne z vlastných zdrojov, nie je závislý na úverovom financovaní a naviac stavia objekt primárne pre vlastnú potrebu, teda jednotlivé priestory ani nepredáva ani neprenajíma. To je aj prípad skupiny CTR group, resp. jej dcérskej spoločnosti CTR business center III a.s.

„Tým, čo je na stavebnom trhu v členskej krajine Európskej únie v roku 2018 vôbec možné, sme nesmierne šokovaní. Za 35 rokov našej existencie sme sa s niečím podobným nikde inde v Európe nestretli. Považujeme za našu morálnu povinnosť s týmto nešvárom bojovať, a tento boj hodláme dotiahnuť do víťazného konca. Zároveň týmto apelujeme na všetkých, a hlavne na menších investorov, ktorí majú skúsenosti s podobným postupom zo strany generálneho zhotoviteľa stavby, aby sa s nami bezodkladne spojili. Radi im poskytneme pomoc a naše skúsenosti,“ uzatvára Ján Horváth.

Tlačové vyhlásenie CTR group a.s.

-----------------------------------------------------------------------------------------

CTR group zahájila realizáciu dlho očakávanej novej etapy Business Centra Košice vedľa Steel Arény. Bude hotové do konca roka 2019.

Tlačová správa 31.05.2017, Košice – Realizáciu dlho očakávanej novej etapy Business Centra Košice v susedstve Steel Arény zahájila v polovici mája spoločnosť VSH development, člen medzinárodnej skupiny CTR. Realizácia projektu bola zahájená demoláciou jestvujúcej stavby, otvorenie nového polyfunkčného areálu je naplánované na štvrtý kvartál roku 2019.

Business Centre Košice III, ako sa nová etapa oficiálne nazýva, ponúkne celkom 141 vybavených bytových jednotiek, takmer 7.000 m2 kancelárií a 3.200 m2 pre obchody a najrôznejšie služby. Na jednom mieste tak obyvatelia nájdu prácu, bývanie i zábavu. Spolu s predchádzajúcou etapou business centra bude skupina CTR prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti VSH development celý areál aj prevádzkovať, a to vrátane plne zariadených nájomných bytov.

„V priebehu šiestich rokov prevádzky súčasného business centra sme dôkladne načúvali potrebám našich nájomcov. Novú etapu sme pripravovali s vedomím vysokých nárokov na moderné pracovné prostredie i súvisiace služby. Preto som veľmi rád, že už dnes, v okamihu zahájenia realizácie, sme veľmi blízko k uzavretiu dohôd s kľúčovými nájomcami, ktorých mená budeme môcť už čoskoro oznámiť,“ hovorí Ján Horváth, predseda predstavenstva VSH development a riaditeľ realitnej divízie CTR group.

Nové miesto pre váš biznis

Polyfunkčný komplex Business Centre Košice III je pokračovaním úspešného projektu Business Centre Košice II, ktorý bol dokončený v roku 2010. Vznikne pozdĺž ulice Štúrova, oproti existujúcemu business centru, s ktorým bude prepojený zastrešenou lávkou. Obe business centrá tak spolu vytvoria architektonickú dominantu a pomyselnú vstupnú bránu do centra mesta. Autorom oboch etáp projektu, rovnako ako susednej Steel Arény, je renomovaný ateliér KOPA, architekta Juraja Kobana.

BCK III ponúkne rôznorodé funkčné využitie plôch, od nájomných bytov cez administratívne plochy až po supermarket, reštauráciu a ďalšie maloobchodné jednotky. Samozrejmosťou je dostatok parkovacích miest ako pre rezidentov a nájomcov, tak aj pre klientov a zákazníkov - projekt ponúkne celkom 430 vnútorných parkovacích miest.

Centrum Košíc sa mení pod taktovkou CTR

Business Centre Košice III je už druhým objemovo významným projektom, ktorý skupina CTR aktuálne realizuje a prispieva tak k postupnej premene Košíc na moderné a prívetivé mesto pre život. Už viac ako rok totiž zhruba o kilometer ďalej severným smerom buduje bytový projekt Rezidencia pri radnici. Ten ponúka 390 bytových jednotiek, obchodné priestory v prízemí a príjemné zelené átrium vo vnútrobloku budovy.

„Viac ako pol roka pred dokončením stavby je predaných takmer 300 bytov. Podľa dostupných dát o trhu je tým Rezidencia pri radnici už teraz najpredávanejším a jedným z najväčších bytových areálov realizovaných v jednej etape na celom Slovensku,“ uzatvára Ján Horváth z VSH development.

Viac informácií o projekte nájdete na www.bck.sk/bck3.              

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

most

(bbbb, 4. 3. 2019 18:07)

prepojovaci most sa bude robit alebo nebude? pocul som,ze sa nebude robit lebo by museli zastavit dopravu

bck

(suli, 22. 10. 2018 19:30)

stavba zastavena vraj sa zhotovitel nedohodol s investorom ... co je na tom pravdy ?

Re: bck

(Fredy, 22. 10. 2018 23:03)

Tiež som počul že Strabag odstúpil od zmluvy

Re: bck

(sckesk, 23. 10. 2018 11:13)

Pokúsim sa zistiť...

Re: Re: bck

(sckesk, 31. 10. 2018 17:23)

Strabag si balí veci a investor vraj už zaslal médiám tlačovú správu o celej situácii na stavbe, takže možno zajtra sa už dozvieme viac.

Re: Re: Re: bck

(sckesk, 2. 11. 2018 17:47)

https://kosicednes.sk/udalosti/robotnici-odchadzaju-zo-stavby-biznis-centra/

bck

(suli, 30. 10. 2018 19:22)

stavbu vraj dokončia Inžinierske stavby...

bck

(suli, 19. 5. 2017 22:27)

kto je zhotovitel stavby?

Re: bck

(Ziggo, 21. 5. 2017 19:46)

generálny zhotoviteľ stavby zatiaľ nie je známy, jeho výber sa predpokladá v letných mesiacoch aby sa od jesene mohlo začať so samotnou stavbou, firma ktorá realizuje búracie práce bude realizovať aj výkopy.

hmmm

(Evžen, 20. 5. 2017 1:13)

pozrel som si dokladnejsie vizualizacie a ich vyvoj vratane pristavby s premostenim k BCK, tazko povedat ci premarnena sanca.. Je tam uz Steelka ktora svieti vedla tej polorozpadnutej Mototechny ako UFO na Balkane, takze hocico co to bude bude to len lepsie.. a ak vizualne do seba budu nove objekty este aj plynulo prechadzat BCK + BCKIII a vytvoria tak majestatnejsi vstup do "downtownu", tak preco nie :) A HLAVNE VELA nielen okrasnej ZELENE NECH TAM JE pls!

ble

(Tretiii, 17. 5. 2017 15:39)

Fujky, to je co, socharske stvarnenie zadielskej tiesnavy, ci dom?

BCK III.

(maros, 16. 5. 2017 7:33)

Mozno si vacsina ludi povie, ze je skvele, ze sa tato lokalita trochu zmeni, lebo to co tam bolo doteraz patri na okraj mesta a nie do centra.
Ja sa na to pozeram trochu inac... Vidim to ako dalsiu premrhanu prilezistost ako tam mat nieco naozaj hodnotne. Ked som videl uplne prve vizualizacie tak som sa im aj celkom potesil. Lenze zial, prislo vytriezvenie v podobe poslednych navrhov. Zda sa mi ako by sa tento projekt zasekol niekde na zaciatku tohto storocia. Architektonicky ma to vobec neoslovilo.
Ale necham sa prekvapit co z toho nakoniec bude.