Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Obchodné centrum FRESH Moldavská cesta

Objekt Obchodného centra FRESH tvorí dvojpodlažný samostatne stojací objekt obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou s maximálnou výškou na atike + 9,500 m. Prevádzku obchodného centra na 1. NP tvorí predajňa supermarketu FRESH so skladovým, manipulačným a hygienickým zázemím, pekáreň, lekáreň a predajňa tabaku a tlače, komunikačné priestory, priestor bankomatov, hygienické zariadenie. Na 2.NP sa navrhuje archív spoločnosti LABAŠ, s.r.o., butiky, kozmetika, kaderníctvo, kaviareň, zázemia pekárne, lekárne a supermarketu, komunikačné priestory, odovzdávacia stanica tepla. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juhozápad k novému parkovisku. Zásobovanie potravín je z vnútornej  zásobovacej rampy, ktorá nadväzuje na skladové zázemie. Prístup do pekárne, zázemia predajne supermarketu a do odovzdávacej stanice bude zo severovýchodnej strany z oplotenej manipulačnej plochy pre parkovanie zamestnancov, kde je riešený únikový východ z objektu. 

Stavba je riešená ako železobetónový skelet v modulovej osnove 6 x 6 m. Obvodový plášť je montovaný z Al tepelnoizolačných panelov s betónovým soklom. Obvodový plášť tvorí rovnú atiku.  Strecha objektu je plochá, po celej dĺžke objektu a v šírke 17,905 m (v časti od bytového domu Moldavská č. 9, 11, 13)  riešená ako vegetačná s extenzívnou zeleňou. Na zvyšnej časti strechy v šírke 11,905 m (od električkovej trate ul. Moldavská) je riešená posypom strešného plášťa vymývaným riečnym štrkom. 

Zastavaná plocha objektu   :            1683,00 m2
Celková úžitková plocha objektu :   2901,00 m2
Celková predajná plocha objektu :     909,00 m2

Projekt sadových úprav rieši parkovú úpravu trávnatých plôch, výsadbu vzrastlých stromov v počte 10 ks, návrh lexanovej konštrukcie hlukovej bariéry pri novom parkovisku pred OC FRESH a výsadbu 9 ks vzrastlých stromov ako zvukovej zelenej bariéry od nového parkoviska, výsadbu zelene na streche objektu a na atike, výsadbu popínavej zelene na oplotenie hospodárskeho dvora a na hlukovú bariéru.

Parkovisko OC FRESH - bude vytvorených 40 kolmých parkovacích státí v troch radoch po 14, 14 a 12 miest a 2 parkovacie státia pre imobilných. Popri južnej strane objektu je navrhnutý chodník šírky. Na severnej strane objektu sa bude nachádzať hospodársky dvor s plochou cca 320 m2  s možnosťou zaparkovania 5 osobných motorových vozidiel pre zamestnancov OC. Hospodársky dvor bude dopravne napojený na vnútornú miestnu komunikáciu Moldavská cesta. Nový chodník severne od OC šírky 2,75 m a dĺžky 58,0 m prepojí chodník vnútornej miestnej komunikácie Moldavská cesta s električkovými zastávkami Idanská na zbernej komunikácii Moldavská cesta. Všetky novoriešené chodníky a priechody pre peších sú riešené bezbariérovo, vrátane prvkov pre slabozrakých (varovné a signálne pásy pre nevidiacich).

http://www.kosice.sk/article.php?id=16716

http://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/v-kosiciach-pribudne-dalsie-centrum-fresh.html

 

Obyvatelia Moldavskej 9 a 11 (ďalej len odvolateľ) podali v zákonom stanovenej lehote spoločné odvolanie proti umiestneniu stavby „Obchodné centrum FRESH“
V obsahu odvolania uviedol odvolateľ, že nesúhlasí s umiestnením danej stavby, pričom ďalej uviedol stratu zelenej plochy, ktorá jediná oddeľuje rušnú Moldavskú ulicu a ktorá je využívaná na venčenie psov a športové aktivity občanmi Moldavskej 9 a 11, výrub dospelých stromov, ktoré sa nedajú nahradiť mladými stromami, zvýšenie tvorby sálavého tepla v letnom období zo zabetónovaných nových parkovacích plôch, zvýšenie individuálnej automobilovej dopravy, zahustenie zástavby a s tým spojené zníženie estetickej hodnoty prostredia v tesnej blízkosti už existuje polyfunkčné obchodné centrum Lidl, dotknutí obyvatelia neboli oboznámení vopred ani nemali možnosť zúčastniť sa predmetného správneho konania, resp. procesu pri schvaľovaní rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad toto odvolanie zamietol s odôvodnením, že v územnom konaní neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by bránili stavebnému úradu, preto stavebný úrad rozhodol tak, že tomuto návrhu vyhovel a navrhovanú stavbu umiestnil.
Navrhovaná stavba, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, keďže funkčné využitie predmetného územia je stanovené ako polyfunkčná plocha mestskej a nadmestskej občianskej vybavenosti. Možnosť umiestnenia navrhovanej stavby v predmetnom území sa odvíja jedine od toho, aké je funkčné využitie územia definované v platnej územnoplánovacej dokumentácii a nie od toho, ako sa doteraz využívalo predmetné územie obyvateľmi v bytových domoch v jeho susedstve. Toto územie nie je určené na venčenie psov a na športové aktivity.
Navrhovateľ je vlastníkom pozemku, ktorý využil právo užívať svoje vlastníctvo spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, ostatné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Košice, ktoré dalo súhlas s umiestnením stavby. Na veci nemení nič ani to, že v blízkosti navrhovanej stavby je umiestnená stavba s obdobným využitím. Začatie územného konania bolo riadne oznámené aj odvolateľovi a to verejnou vyhláškou. K umiestneniu stavby sa kladne vyjadrili všetky do úvahy prichádzajúce orgány štátnej správy, ktoré chránia v konaní verejný záujem. Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení v bytových domoch, ktorí boli účastníkmi konania, boli určení za účastníkov konania na ochranu ich subjektívnych práv, z uvedeného vlastníctva im vyplývajúcich, nie na ochranu verejného záujmu. Dôvody, uvedené v odvolaní obsahovo spadajú práve pod ochranu verejného záujmu. Stavba, ktorej umiestnenie bolo povolené napadnutým rozhodnutím v ničom nebráni užívaniu bytových domov v susedstve na ich účel, t.j. na účel bývania.

http://kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=42087

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

(Petko, 18. 12. 2015 19:35)

dobreee ide tomu freshu

...

(Petra, 24. 8. 2015 15:54)

proste za kazdu cenu to tam musia postavit
no sak uvidia ako im to tam schatra

...

(Petra, 28. 8. 2014 16:50)

ale aj tak tí co to kupili vedia ze to nechceme ale oni musia aj ked to bude nanic

Planovana vystavba je blbost!!!

(Petra, 14. 3. 2014 14:21)

Na Moldavskej je už dosť obchodov,nepotrebujeme ďalší!Ten pozemok sa môže využiť aj inak alebo by sa s tým pozemkom nemuselo nič robiť.
A čo budú celý ten čas, čo sa to bude budovať, obyvatelia tejto ulice
dýchať ?
Prečo ste z toho neurobili park?Kde budu mať výbeh psy?
Jeden Fresh už na Moldavskej je.A čo s ním? Väčšina obyvateľov bude chodiť do nového Freshu a ten druhy skonči obchody tam už nebudú a budova začne chátrať! A na byty obyvateľov tejto ulice nebude dopadať slnko!!!
A v blokoch boli vyvesené papiere : nech sa podpíše ten, kto je proti výstavbe toho Freshu a podpísalo sa tam veľa ľudí! A predsa výstavba a likvidácia stromov začala platí!
Takže skúste vymyslieť niečo šetrné k životnému prostrediu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Planovana vystavba je blbost!!!

(bb, 16. 5. 2014 15:14)

No, len drobná poznámka, majiteľom pozemku nie je mesto takže nemôže prikazovat nikomu aby tam postavil park alebo výbeh pre coklov, keby mesto chcelo park, tak by ten pozemok kúpilo, damozrejme za mastné prachy. Takže nezostáva nič iné ako sa s tým zmieriť...

Re: Re: Planovana vystavba je blbost!!!

(Carolco, 28. 7. 2014 17:03)

Mesto ten pozemok predalo! Takže UŽ nieje majiteľom pozemku.

...

(Petra, 14. 7. 2014 15:14)

Tý ľudia sú strašný vedia že robia zle ale je im to jedno.

Súhlas

(Miro, 30. 3. 2014 15:32)

Plne súhlasím s predchádzajúcim príspevkom. Pred voľbami sa voličom nasľubujú parky, ihriská, oddychové zóny a potom sa zabetónuje všetko čo sa len dá aj nedá. Hlavne, že komunisti budovali betónové džungle a nehumanizované králikárne. Teraz je to iné lebo sú za to prachy pre niekoho