Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Obytný súbor Park Anička

 

 

Staršie fotografie z výstavby

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.2015 bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu „Obytný súbor „Park Anička“, Košice.“ 
www.kosice.sk/article.php?id=15530

SO 111 – 01       Bytový dom – typ A
Novostavba bytového domu je v tvare obdĺžnika s 8 nadzemnými podlažiami (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže – 41 ks parkovacích miest,  36 ks pivnice, výťah, schodisko, technické zázemie a kotolňa  a na 2.NP až 8.NP 51 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 14 ks, 3-izbové 20 ks, 4-izbové 16 ks  a  5-izbové 1 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 1369,67 m2, celková úžitková plocha objektu je 6 196,95 m2 + loggie, terasy a strechy 1663,89 m2,  úžitková plocha bytov je  4429,77 m2,  úžitková plocha garáže je  922,57 m2, obostavaný priestor  je 21214,00 m3.

SO 121 – 01       Bytový dom – typ B1
Novostavba bytového domu je v tvare obdĺžnika s 6 nadzemnými podlažiami (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže s 15 ks parkovacích miest, 15 ks pivnice, výťah, schodisko a kotolňa a na 2.NP až 6.NP 18 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 1 ks, 3-izbové 7 ks a 4-izbové 9 ks a  5-izbové 1 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 530,87 m2, celková úžitková plocha objektu je 2439,22 m2 + loggie, terasy a strechy 470,62 m2, úžitková plocha bytov je  1829,45 m2,  úžitková plocha garáže je  341,10 m2, obostavaný priestor je 8271,65 m3.

SO 122 – 01       Bytový dom – typ B2 a B3
Novostavba bytového domu je členitý objekt skladajúci sa z dvoch „lodí“ kolmých na spájajúcu podnož objemu garáží 1.NP. Dvojica bytových domov sa skladá so  6 nadzemných podlaží (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže s 48 ks parkovacích miest, 45 ks pivnice, výťahy, schodiská, závetria, zádveria, kotolne, upratovačka, technické miestnosti ELI, kočikárne a na 2.NP až 6.NP 46 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 14 ks, 3-izbové 17 ks a 4-izbové 15 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 1688,17 m2, celková úžitková plocha objektu je 5596,65 m2 + loggie, terasy a strechy 1227,68 m2, úžitková plocha bytov je  3764,29 m2,  úžitková plocha garáže je  1058,82 m2,obostavaný priestor je 18236,25 m3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt obytného komplexu Park Anička je situovaný do lokality rekreačnej zóny Anička v mestskej časti Košice Sever. Komplex tvoria 4 bytové domy, polyfunkčný objekt, parkovacie miesta a v Košiciach výnimočný uzavretý areál plný zelene, s fontánou, športovým ihriskom, ihriskami pre deti a relaxačným priestorom len pre jeho obyvateľov. Park Anička ponúka všetko pre praktický a pohodlný život, predstavuje ideálnu kombináciu moderného bývania, dostupnosti služieb, vzdialenosti do centra, prírody a súkromia.

Rekreačná zóna Anička je jednou z najväčších oddychových zón mesta Košice. Ponúka široké možnosti pre šport, oddych a zábavu s množstvom ihrísk, tenisovými kurtmi či kúpaliskom. Môžete si vychutnávať prechádzky v parku alebo sa vybrať bicyklom na výlet do okolia.

Park Anička ponúkne v štyroch bytových domoch spolu 111 bytov rôznych dispozičných riešení a rozmerov. K dispozícii budú 2,3,4 a 5 izbové byty vo vysokom štandarde, ale s najlepším pomerom kvality a ceny. Veríme, že si vyberiete ideálny byt pre vás. Detailné informácie o dispozičnom riešení a štandardoch budú k dostupné 1.10.2014

Projekt ponúka 102 vnútorných parkovacích miest formou garážového státia, ktoré umožňuje prejsť „suchou nohou“ z auta do bytu. Spolu s ďalšími 134 miestami vonkajšieho státia bude celkovo k dispozícii 236 parkovacích miest pre byty.

ZAČIATOK PREDAJA 1. OKTÓBER 2014
ZAČIATOK VÝSTAVBY OBYTNÉHO SÚBORU JAR 2015
ZAČIATOK VÝSTAVBY POLYFUNKČNÉHO CENTRA JAR 2016
UKONČENIE VÝSTAVBY OBYTNÉHO SÚBORU JESEŇ 2016
UKONČENIE VÝSTAVBY POLYFUNKČNÉHO CENTRA KONIEC ROKA 2016

www.parkanicka.sk 

Dňa 10.12.2014 podal MM Invest Košice s.r.o., Kováčska 19, Košice na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  „Obytný súbor „Park Anička“.

www.kosice.sk/article.php?id=15156

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 31.7.2014 podal MM Invest Košice s.r.o., Kováčska 19, Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obytný súbor „Park Anička“, Košice.“

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

2.9.2014 o 10.00 hod

so stretnutím účastníkov na stavebnom úrade, pracovisku Košice - Staré Mesto, 1. posch., č.dverí 70 - zasadačka (zadný trakt).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Navrhovateľ MM INVEST Košice, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer „Obytný súbor Park Anička".
Zámer je k dispozícií k nahliadnutiu v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, v kancelárii č. 208, na II. poschodí (oddelenie rozvoja mestskej časti) v každý pracovný deň počas stránkových hodín najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie a jeho doručení, t.j. do 06.06.2014.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 3 samostatne stojacich viacpodlažných bytových domov (A, B B1,B 2 + B3) pre 114 bytov a 1 polyfunkčného objektu C s obchodnými službami a administratívou a zabezpečením celkovo 272 parkovacích miest, z čoho 104 parkovacích miest bude v podzemí, v MČ Košice – Sever, okres Košice I.

Plánovaná výstavba 3 bytových domov a jedného polyfunkčného objektu v areáli v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti a je v dotyku mestských komunikácií Hlinkova,Vodárenská a Pod šiancom. Objekt D bude realizovaný ako altán a park.

Stavba bude napojená na všetky druhy energetických médií z verejných rozvodov. Výroba tepla a TÚV bude vlastnou plynovou kotolňou. Navrhované bytové domy sú určené na bývanie.

Samotný urbanisticko architektonický návrh OS „Park Anička“ je riešený tak že hmoty sú orientované do novonavrhovaného vnútroarealové parku s promenádou od prístupného rohu na juhozápade územia z vytvoreného predpolia – námestíčka pred obchodno - administratívnou budovou „C“ so službami (kaviareň...), ktorá areál ohraničuje z juhu a tvorí tak hlukovú bariéru od dopravne vyťaženej Hlinkovej ulice a samotný areál z danej strany ohraničuje, pričom má byť akousi „bránou do časti rekreačnej zóny Aničky. Objekt je paralelne osadení s Hlinkovou ulicou pričom ide o budovu s prízemím a 3 nadzemnými podlažiami s ustupovaním k juhozápadnému rohu územia. Promenáda tak diagonálne pokračuje cez park vnútrobloku k severovýchodnému rohu územia, kde sa napája na navrhovaný pás verejnej zelene s chodníčkom popri Čermeľskom potoku k samotnému parku Anička. Okolo tvoriaceho sa parku OS, ktorý má byť predĺžením – predpolím prírodnej scenérie samotného parku Anička sa osadzujú objemy bytových domov tak, že ich geometrické usporiadanie korešponduje s kolmým usporiadaním blokov v území sídliska na Hlinkovej ulici k priľahlým uliciam s komunikáciami v našom prípade na ulici Pod šiancom.
Objemy bytových domov OS (A, B1 a B2 - B3) sú orientované k priľahlým vodným plochám – rieke a potoku a sú osadené ako pristavené kolmé lode k nim, pričom objekty B2 a B3 vychádzajú z čiastočne zapusteného podlažia objemu jednopodlažných garáži tvoriacich pomyselné mólo pre dané „lode“ bytových domov z ktorého vychádzajú a tak aj ohraničuje
prirodzene areál OS pričom kolmým radením lodí k ulici daný areál vizuálne otvárame. Objem BD A. je osadený na severnom okraji územia čím areál vhodne ohraničuje od hospodárskejho územia – dvora VVS. Objemy sú modernou architektúrou s s ustupujúcimi podlažiami s veľkými terasami tvoriacu kvalitnú architektúru do daného prostredia..

Mapa

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Kolaudacia

(Fredy, 30. 10. 2016 19:24)

Dobry den
Neviete prosim vas niekto kedy bude kolaudacia a odovzdanie bytov?

Re: Kolaudacia

(sckesk, 30. 10. 2016 19:27)

http://www.kosice.sk/article.php?id=18201

cesta na Aničku

(Kúpalisko, 22. 7. 2016 16:27)

Dobrý deň, zaujíma nás kedy sprístupníte cestu?

Re: cesta na Aničku

(sckesk, 25. 7. 2016 20:19)

Odpoveď od investora:
Cesta na Vodárenskej ulici bude odovzdaná do užívania mestu najneskôr začiatkom septembra 2016, t.j. po definitívnom ukončení úprav a po samotnej kolaudácii cesty.

Názor

(Igor, 19. 5. 2014 9:08)

Ak konštatujete že Hlinkova ulica je už teraz vyťažená, nerád by som sa dožil zprevádzkovania obytného súboru Park Anička bez rozšírenia už teraz prepchatej celodennej dopravnej tepny Hlinkova

Re: Názor

(jvl, 28. 4. 2015 8:29)

po par autach v krizovatke by sa upchal pristup do obytneho suboru. Budu radsej chodit naokolo, pricom zvysia frekventovanost Vodarenskej a Narodnej triedy

Re: Re: Názor

(peto, 6. 5. 2015 12:03)

z obytneho komplexu sa nebude dat odbocit na semafor ale budu moct ist len do prava. nepredpokladam ze tam bude prehustene kedze dokopy tam ma byt 115bytov.
a kym to postavia tak dovtedy sa situacia tak ci tak zhorsi lebo aut len pribuda.

premavka..

(peto, 21. 5. 2015 20:06)

Osobne verim ze to s premavkov nezvladnu a to hlavne v lete..nakolko z druhej strany komplexu smerom na kupalisko Ryba,v lete to bude hotovi Babylon...ak bude naval rekreantov na kupalisko to bude hotova pohroma,kde sa tie auta pomestia?V studiach to slavni stavebni geniovia pani Marusin,Makara ani nenakreslili iba zavadzaju krasnimy kresbami o nadhernej oaze pokoja,raja s jazierkami,fontanami..realita vsak bude ina...

Re: premavka..

(meotar, 22. 5. 2015 12:11)

ono je to tak ze tou cestou sa na anicku uz nedostanes bude to cesta len do arealu obytneho komplxu a na anicku sa dostanes len cez kostoliansku cestu /pri crow arene.

meotar-odpoved

(peto, 22. 5. 2015 15:19)

Meotar,a ako sa dostanu resp.co bude s krcmov Bungalow ktora sa teraz rekonstruuje?takto potom bolo zatajene ze ta cesta zanikne...to teda tam bude riadni naval...uvidime ako to tam vsetko nakoniec dopadne,urcite ani zdaleka to nebude vyzerat ako na plagatoch..dalsia neserioznost firmy bola v tom ze s predajom bytov zacali niekedy v oktobri,vyberali zalohy dopredu,a este nemali na stavbu ani stavebne povolenie,to dostali len minuli mesiac v aprili 2015..takze nie je to s tov firmov az take ruzove co sa tika solventnosti..hazardovali s klientmi len aby sa dostali k peniazom..seriozna firma to nerobi,nie je to standardni postup..

Re: meotar-odpoved

(XP, 18. 6. 2015 20:13)

zaloha za byt moze byt ulozena aj do notarskeho depozitu... ak mas ake take IQ vies co to je...
a ak si vies spocitat aj ostatne tak prides na to, ze investor ktory vlozi do stavby svoje miliony sa asi tazko bude zahravat s myslienkou neukoncit to....
ostatne z poslednych prispevkov mi pride - hlavne podla gramatickych chyb,ze to pisala jedna a ta ista osoba...

Re: meotar-odpoved + Petko

(Hugo, 16. 9. 2015 15:33)

Treba si pozrieť podorys zastavania a oplotenia obyt. súboru a potom sa vyjadrovať k veci. Stara cesta nebude zrušená a ani sa nedá, lebo sú tam aj firmy a rodinný dom, Hawk !

zmena

(peto, 23. 7. 2015 11:03)

podla tych zakladov jak tak pzeram tak zmenili pocet budov z 5 na 3? či ta komerčna budova este nema zaklady?

Re: zmena

(palivka, 31. 7. 2015 11:58)

polyfunkciu - komercnu budovu zacinaju stavat az na jar 2016.

Budovy B2 a B3 maju spolocny zaklad, kedze maju prepojene aj parking.
Tazke aktualne je vidiet len 3 "zaklady" miesto 5 :)

okolie

(staso, 28. 7. 2015 8:27)

Super vidiet, ze aj pani developeri sa zapoja diskusie bez tajnych nickov :)
Este nie su zaklady pre polyfunkciu, no dufam, ze aj to pride.
Mojim prianim by bolo a to najlepsie spolu s vystavbou tychto bytoviek, aby sa zacalo s rekonstrukciou bytoviek na vodarenskej po ciganoch, kde zostali skelety, bolo by to vhodne na skraslenie okolia a mohla by to byt zaujimava investicna prilezitost, no netusim ake su tam vlastnicke vztahy, no o taketo male bytovky by bol urcite zaujem.

Vdaka za projekty

(staso, 28. 7. 2015 8:15)

Mne sa predosly projekt velmi pozdaval a pozdava sa mi aj anicka, mne sa tam ziada este jedna budova, no co uz :)
Kto sa boji zapch a co ja viem coho, nech nejazdi autom, super,ze niekto vyplna prazdne medzery v meste a to niecim peknym a nemrha pri tom miestom.
Skoda len, ze pani developeri nedevelopuju naraz viac miest v kosiciach.
Jedna vec, co ma vsak serie je, ze fakt ak je len troska pravdy na tom, ze chceli ludia z mesta uplatky za hocico co sa tyka vybavenia projektu dufam, ze pani developeri by ich dali na sud, lebo dostat sa k niecomu na zaklade postavenia v meste je chore a je mi z toho na vracanie a takyto ludia musia uz zacat sediet! chore cele chore.

znova len zisky...

(tibi, 21. 5. 2015 19:22)

Osobne som velmi,prevelmi zvedavi na dokoncenie tohto velkolepeho diela,ktorim je oblepene takmer cele mesto a bilboardi su na kazdom rohu...som totiz vlastnikom jedneho ich bytu na komplexe Panorama,kde takisto pan Marusin a pan Makara slubovali vo vizualizacii celeho komplexu doslova pocitu raja byvania v tomto stavebnom diele...zialbohu realita je celkom ina a po dvoch rokoch byvania uvazujem o predani bytu nakolko je to tu priserne,zla kvalta prevedenich prac za nekrestanske peniaze,za tie som radsej mal kupit dom v blizkom okoli..nikdy viac...je to len moj nazor..

korupcia

(ivan, 21. 5. 2015 19:48)

Sam som zvedavi s tim polyfunkcnim centrom,nakolko danu lokalitu velmi doverne poznam a aj pozadie celej transakcie...do celeho kseftu su totiz zapleteni viaceri cinovnici vladnucej garnitury...objekt kde ma vyrast polyfunkcne centrum patrilo Svp,sp..Povodie Hornadu A Bodvy,tito to akoze predali ako prebytocni majetok VVaK Kosice,Vodarne...a Kanalizacie..nakolko statni majetok nemohol kupit sukromni sektor t.j pan Marusin,Makara..vo verejnej sutazi bola vyvolavacia cena za tri schatrane budovy 20 000euro,kedze pozemok vlastni mesto..nakoniec aby bol odradeni kazdi zaujemca tak sa to predalo za 78 000euro!!!Co je premrstena cena..A to cele sa nasledne predalo panovi Makarovi a Marusinovi za nevedno za aku cenu..a o tom kolko bytov v tomto komplexe bude rozdanich ako provizia,darcek panom ako pan Hreha,atd..mozno len polemizovat...takto sa veci maju...

developeri

(miki, 21. 5. 2015 19:55)

Je jasne ze takito developeri pozeraju len na zisk,su chamtivy,nenazrati,bez chrbtovej kosti..urcite im nejde o blaho cloveka,v prvom rade len o ich vlastne obohatenie,davaju priestor na korupciu..ovladanie spolocnosti..dehonestuju prirodu,okolie..kto vie a cas ukaze co bude realita aj z tohto diela co ponuka pan Marusin,Makara...

Re: developeri

(Tatranka, 4. 6. 2015 8:49)

No ja neviem, ale v živote by som dopredu nekupoval byt, ktorý ešte ani neexistuje, len na základe ľúbivých obrázkov. Jednak sa to často nakoniec nezhoduje s realitou, hlavne čo sa týka skutočných hmôt objektov a okolia (vo vizualizáciách zámerne opticky väčšie, vzdušnejšie, rušivé prvky okolia zámerne vyretušované, zakreslená fiktívna zeleň, atď.) a jednak je tu vysoké riziko odflákanej roboty, použitia lacných materiálov a z toho plynúcich následných reklamácií. No a samozrejme po zakúpení a odovzadaní bytu už "fuck off" prístup developera ku klientom...