Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Košická futbalová aréna

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, ...

povoľuje

stavbu „Košická futbalová aréna“ ...

pre stavebníka Košická Futbalová Aréna, a.s., so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice.

Stavba „Košická futbalová aréna“ bude pozostávať z viacerých objektov, ako zo samotného štadióna s vyhrievanou hracou plochou, z tréningových ihrísk s objektom šatní. Súčasťou areálu bude multifunkčná rozptylová plocha námestia (počas zápasovej doby ako kontrolované parkovisko pre prenosové vozidlá, pre vip, pre autobusy hráčov a aktérov) a aj z prístupových komunikácií peších a motoristických s priľahlou dvojicou parkovísk a/b s rozsiahlymi sadovými úpravami s náhradnou výsadbou a hygienicky potrebnou výsadbou zelene.  z týchto stavebných objektov:  

SO 10.1 Futbalový štadión – o celkovej zastavanej ploche 17 441 m2, architektonicky tvorí výrazný dynamicky tvarovaný disk, vnútorný prstenec je na výške 252,600 m.n.m., vonkajší prstenec je na severnej, východnej a južnej strane na výške 251,600 m.n.m.. Nad strechou, popri postranných čiarach, budú situované vertikálne stožiare, na ktorých budú namontované osvetľovacie telesá, o celkovej výške 257,5 m.n.m, na východnej strane a 261,5 m.n.m. na strane západnej.

- prvé podzemné podlažie budú obsahovať okrem iného šatne pre hráčov, rozhodcov, personálu priestory ošetrovne, dopingovej kontroly, delegátov, priestory pre médiá, výmenníky slúžiace pre technické zariadenie budov a ihrísk celého areálu. Výbeh hráčov a aktérov bude zo suterénnej časti pomocou schodiska na úroveň ihriskovej plochy.

- na prvom nadzemnom podlaží – prízemí sú situované predovšetkým vstupy do vnútornej ochodze štadióna s prechodmi do hľadiska a s priľahlými podtribúnovými vstavkami, bufetmi-kioskami, toaletami, miestami pre prvú pomoc, fanshopom a obslužnými vstavkami technických a obslužných zázemí stavaných podľa etapizácie štadióna, oddelené a separované stanoviská vozidiel pre sanitku a pre požiarnikov, pre imobilných s doprovodmi sú zabezpečené miesta v rohoch hľadísk s prislúchajúcimi bezbariérovo dostupnými špeciálne vybavenými toaletami a občerstvujúcimi pultmi pri vstavkoch bufetov, na veľké konzoly prestrešenia tribún c,b a d pre potreby údržby vedú výlezy spoločne cez oceľové schody jednotlivých oceľových kamerových plošín na c, b a tribúnami. V rámci prevádzkového bloku hlavnej budovy bude oddelený vstup pre hráčov od vstupov návštevníkov, press-media a od vstupov vip skyboxov, vip hostí. Zásobovací vstup, personál a cateringové zázemie je oddelené od ostatných vstupov do hlavnej budovy. Na prízemí na pravom okraji je v technickom bloku sústredené zázemie elektrifikácie komplexu štadióna a tréningového centra.

- na druhom nadzemnom podlaží – sú navrhnuté aj priestory pre administratívu, pracovné priestory pre novinárov a fotografov so spoločným sociálno-hygienickým zázemím a spoločným cateringovým zázemím

- na treťom nadzemnom podlaží – skyboxy, tv štúdia, ozvučovacia miestnosť, miestnosti bezpečnosť bezpečnosti a krízová miestnosť, sociálno-hygienické miestnosti

- štvrtom nadzemnom podlaží – bude iba priestor stredného schodiska slúžiaci pre prístup kameramanov k hlavnej kamerovej plošine, pre prístup obsluhujúceho, údržbárskeho alebo bezpečnostného personálu na plochú strechu hlavnej budovy

SO 10.2 Objekt šatní – o celkovej zastavanej ploche 462 m2 bude jednopodlažná podlhovastá prevádzková budova so štvoricou šatní s hygienickým zázemím, šatňou pre rozhodcov, klubovňou a skladom

SO 20.5 Tréningové ihriská – budú pozostávať z dvoch oplotením chránených tréningových ihrísk s rozmermi 64 x 100 m, pričom jedno z ihrísk bude kryté umelým trávnikom, druhé prírodným trávnikom

www.obeccana.eu/samosprava/uradna-tabula/stavebne-povolenie-kosicka-futbalova-arena-103.html

www.hescon.sk/sk/projekty


Pre zobrazenie najnovšie pridaných fotografií, kliknite na fotku vyššie...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes (6. 11. 2018) začali výkopové práce v areáli budúcej Košickej futbalovej arény

Od symbolického výkopu futbalovej lopty (29. 10. 2018), ktorým oficiálne začala výstavba Košickej futbalovej arény (KFA), sú prípravné práce na stavbe už v plnom prude. Robilo sa tam aj počas uplynulého, sviatkami "rozkúskovaného" týždňa. 
Zhotoviteľ diela, spoločnosť AVA-stav s.r.o., zabezpečil v uplynulom týždni na základe projektovej dokumentácie vytýčenie vetiev inžinierskych sietí, dovoz potrebného stavebného materiálu, prevoz a umiestnenie unimobuniek pre stavebných robotníkov a technikov, ako aj nevyhnutnú úpravu staveniska a prípravu výrobnej dokumentácie. Dnes (6. 11. 2018) začali stavebné mechanizmy s naplánovanými výkopovými prácami ohľadom inžinierskych sietí, na tieto práce má zhotoviteľ diela všetky právoplatné stavebné povolenia. 
Po dokončení 1. etapy výstavby, ktorá má byť ukončená do konca roka 2019, bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a tiež kritériá Slovenského futbalového zväzu, a budú sa v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA s kapacitou 13 000 divákov podmienky štadióna kategórie 4 UEFA, a tak sa v nej budú môcť hrať i medzištátne futbalové zápasy. Celkové finančné náklady na realizáciu všetkých troch etáp výstavby KFA dosiahnu výšku 19 470 000 Eur bez DPH.

www.kosice.sk/article.php?id=21979

-------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba Košickej futbalovej arény začala symbolickým výkopom

Symbolickým výkopom futbalovej lopty z bieleho bodu, nachádzajúceho sa približne na rovnakom mieste, z ktorého budú úvodnými výkopmi začínať futbalové zápasy na hlavnej hracej ploche Košickej futbalovej arény (KFA), dnes ohlásili začiatok stavebných prác. Za investora námestník primátora mesta Košice Martin Petruško a za zhotoviteľa konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., ktorá bude stavať KFA v konzorciu s OHL ŽS SK, a. s., Alexander Gyurkovics. 
Po dokončení 1. etapy do konca roka 2019 bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a kritériá Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a budú v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA podmienky štadióna kategórie 4 UEFA. V KFA s kapacitou 13 000 divákov sa budú môcť hrať aj medzinárodné futbalové zápasy. Celkové náklady na všetky tri etapy výstavby dosiahnu 19 470 000 € bez DPH. 
KFA bude po dokončení všetkých troch etáp moderným futbalovým štadiónom s európskymi štandardami pre 13 000 divákov. Budú sa v nej konať nielen športové, ale aj spoločenské a kultúrne podujatia. Na dostavbu prvej etapy potrebujeme 2,7 mil. eur nad rámec doteraz zabezpečených finančných zdrojov. Túto čiastku na dofinancovanie 1. etapy sme vyčlenili v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Zároveň rokujeme so SFZ o dofinancovaní stavby. V prípade úspechu týchto rokovaní, financie vyčlenené v rozpočte budú posunuté do roku 2020 na dofinancovanie 2. a 3. etapy. Naším zámerom je dokončiť 1. etapu do konca roku 2019, plynule pokračovať vo výstavbe KFA a ukončiť ju v roku 2020. Ide o veľmi pekný projekt, ktorý sa bude Košičanom a návštevníkom mesta po zrealizovaní určite veľmi páčiť," hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. 
Sme hrdí na to, že môžeme postaviť Košickú futbalovú arénu, pretože to bude naozaj krásna stavba. Po etapách sme stavali štadión v Dunajskej Strede a aj v prípade KFA sme pripravení dodržať všetky zmluvne dohodnuté termíny. Zmluva bola podpísaná 17. apríla 2018 a termín realizácie 1. etapy je stanovený na 19 mesiacov od podpisu zmluvy. Prvých 5 mesiacov sme využili na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania príslušných právoplatných stavebných povolení. Ďalších 14 mesiacov budú realizované stavebné práce. Doba pre realizáciu 2. a 3. etapy výstavby KFA je s mestom Košice zmluvne stanovená na 10 mesiacov, ak bude mať mesto zabezpečené financovanie aj týchto dvoch etáp, tento termín takisto dodržíme," hovorí konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., Alexander Gyurkovics. 
KFA je významným prvkom mestskej infraštruktúry v oblasti športu , verejných priestorov a životného prostredia. Združenie domových samospráv ako reprezentant občianskej spoločnosti podporuje všetky projekty, ktoré smerujú k tvorbe kvalitného životného prostredia a verejných priestorov. V Košiciach sme chceli nadviazať na dobré výsledky Európskeho hlavného mesta kultúry a tieto skúsenosti Košíc rozšíriť aj do iných oblastí. Preto sme náš súhlas napr. podmienili tým, že hlavná hracia plocha bude minimálne na deň detí prístupná detským tímom a na Deň mesta Košice košickým amatérskym futbalovým tímom, aby bežní Košičania boli futbalovými hviezdami vo svojom meste. Z hľadiska environmentu oceňujeme prácu projektanta, ktorý odviedol dobrú prácu pri tvorbe verejných priestorov, formovaní zelene a sadovo-parkových úprav a najmä správne vodné hospodárstvo a nakladanie s vodami," dodáva Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, ktoré sa ako účastník stavebného konania zúčastnilo povoľovacích procesov. 

www.kosice.sk/article.php?id=21959

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Príprava územia stavby
- odhumusovanie a odstránenie návažok 
- vybúranie plochy z cestných panelov, konštrukčných vrstiev vozovky a betónových konštrukcií
- zemné práce – výkop jamy pre centrálne ihrisko 
- preloženie existujúceho vysokonapäťového rozvádzača
- výstavba novej splaškovej kanalizácie pre odvedenie splaškových odpadových vôd z budúceho areálu do existujúcej verejnej kanalizácie
- výstavba novej dažďovej kanalizácie pre odvedenie zrážkových vôd do kanalizačného zberača 
- prípojka vody pre zásobovanie budúceho športového areálu pitnou a požiarnou vodou. 
- preložka existujúceho vodovodného potrubia na ulici Pri prachárni

www.kosice.sk/article.php?id=20131

Pôvodná cena za dielo: 394 460,97 € bez DPH
Cena za práce naviac: 91 073,62 € bez DPH
Cena za menej práce: - 8 589,78 € bez DPH

Cena za dielo v znení Dodatku č.2: 476 944,81 € bez DPH

www.kosice.sk/clanok.php?file=kfa_zmluvy.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začali sa práce na KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNE

Dnes (30.5.2017) o 9. hodine prebehlo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Košická futbalová aréna – príprava územia". Za vybudovanie zariadenia staveniska je zodpovedný zhotoviteľ stavby, Inžinierske stavby, a.s., Košice, s ktorým Košická futbalová aréna a.s. uzatvorila 26. mája 2017 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania. Príprava územia bude stáť takmer 395 000 eur a podľa zmluvy má byť dokončená o šesť mesiacov. 

Som veľmi rád, že dnes môžem pozdraviť všetkých futbalových fanúšikov v Košiciach a povedať im, že sme de facto začali s výstavbou novej modernej futbalovej arény. Najpopulárnejší šport na svete, ktorému sa venuje aj u nás najviac detí a mládeže, bude mať v Košiciach dôstojný stánok, spĺňajúci kritériá Európskej futbalovej asociácie UEFA. Budú sa v ňom konať domáce i medzinárodné futbalové zápasy, ale aj iné športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Už teraz sa teším na zaplnené tribúny Košickej futbalovej arény," hovorí primátor mesta Košice Richard Raši a avizuje účasť predstaviteľov vedenia mesta na pravidelných kontrolných dňoch počas výstavby Košickej futbalovej arény. 

V rámci prípravy územia budú zrealizované stavebné práce, spočívajúce v odstránení spevnených plôch, v odhumusovaní potrebných plôch, v odstránení navážok a v hrubých terénnych úpravách v trvalom zábere stavby. Zrealizované budú nevyhnutné preklady inžinierskych sietí a realizácia prípojok vodohospodárskych stavieb. Územie dotknuté výstavbou je definované ako archeologické nálezisko a preto je pravdepodobné, že sa na tomto území uskutoční ďalšia etapa archeologického výskumu, nariadená Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach," dodáva viceprimátor mesta Košice a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna Martin Petruško. 

Na výstavbu nového štadióna má mesto Košice k dispozícii 12 mil. eur. Bezúročná finančná výpomoc z ministerstva financií predstavuje 8 mil. eur so splatnosťou desať rokov a zvyšné štyri milióny sú dotáciou z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zmluvný termín realizácie stavby je stanovený na koniec roka 2020. 

www.kosice.sk/article.php?id=19379

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"

Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby Košická futbalová aréna - futbalový štadión formou súťažného dialógu s rozsahom: 
- spracovanie projektu pre stavebné povolenie (DSP),
- zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, 
- spracovanie realizačnej (RPD) a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie (DPD),
- zrealizovanie stavby, 
- zabezpečenie procesu kolaudácie stavby s uvedením do prevádzky v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.

PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 15.02.2017

www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350680

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Plnička CNG je už presťahovaná na Trolejbusovú. 

Miesto, na ktorom vyrastie Košická futbalová aréna, opäť prechádza archeologickým výskumom. Nariadil ho Krajský pamiatkový úrad, pričom sa jedná o práce na nespevnených plochách, s ktorými úzko súvisí výrub drevín aj výkopové práce. Archeologický výskum bol z dôvodu majetkovoprávnych usporiadaní pozemkov rozdelený do dvoch etáp. 

"Prvá etapa, je to plocha A-B, ide o väčšiu časť dotknutého územia, medzi Halou Cassosport a OC Merkury Market, tu bol výskum ukončený v decembri minulého roka. V rámci tejto fázy archeologického výskumu boli objavené tri objekty, ktoré však boli časovo nezaraditeľné," informovala nás hovorkyňa mesta, Linda Šnajdárová. 
Druhá plocha, C a D je situovaná pri vstupe na autobusové odstavisko. Výrub drevín aj samotné vyčistenie pozemku tu prebehlo uplynulé dni – od 30.marca do 8.apríla. Výkopové práce a archeologický výskum tu začali v pondelok 11. apríla. 

"Začatie archeologického výskumu na ploche C-D záviselo tak ako aj na ploche A-B od majetkovo-právneho vysporiadania pozemku v súkromnom vlastníctve. Ukončené bolo povolením zápisu vkladu do katastra zámennej zmluvy v januári 2016, a po úprave nájomnej zmluvy medzi mestom Košice a KFA, a.s., ktorá musela byť schválená poslancami košického mestského zastupiteľstva." 

Rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom mestskí poslanci zmluvu schválili, sa uskutočnilo v marci. Výstavba Košickej futbalovej arény by mala trvať približne dva roky.

https://www.tvkosice.sk/video/570cf2844526ca4436f33869

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Začal sa archeologický prieskum
zacina-sa-vystavba-futbalovej-areny-v-kosiciach-kedy-by-mala-byt-hotova/
mesto-si-s-remetom-vymeni-pozemky-kvoli-vystavbe-futbalovej-areny/

------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba Košickej futbalovej arény pre 9-tisíc divákov, s vyhrievanou hracou plochou, by sa mala začať ešte v priebehu tohto roka. Zámer výstavby z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie už posudzuje ministerstvo životného prostredia: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosicka-futbalova-arena
Do 15. mája sa k nemu môžu vyjadriť aj obyvatelia mesta Košice:
http://www.kosice.sk/article.php?id=15606

Nový futbalový štadión by mal podľa plánov vyrásť v blízkosti Všešportového areálu v lokalite, ktorá v súčasnosti slúži ako odstavná plocha pre autobusy mestskej hromadnej dopravy či cvičisko pre autoškoly. Na výstavbu je vyhradených 12 miliónov eur. Štyri milióny sú podielom z vládnej dotácie Slovenského futbalového zväzu, ďalších osem je nenávratnou finančnou výpomocou, ktorú mesto Košice dostalo od ministerstva financií.

Košická futbalová aréna bude zodpovedať štandardom UEFA kategórie 4. Postaviť ju plánujú do konca roka 2017.

Zámer obsahuje dve variantné riešenia. Obe rátajú s vytvorením parkoviska pre 276 automobilov na južnej strane areálu. Prvá verzia počíta s vytvorením podzemného parkoviska s kapacitou pre 129 vozidiel. Podľa druhej by sa malo vytvoriť namiesto parkoviska v podzemí 152 parkovacích miest na západnej strane areálu. Tento variant prináša väčšie množstvo zelene.

http://www.kosicednes.sk/vyjadrite-sa-k-vystavbe-kosickej-futbalovej-areny/

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ohladom výstavby štadióna

(Samo110, 30. 3. 2017 22:52)

Ide sa to už začať stavať ten štadion 1. apríla 2017 ? myslím výkopové práce atd. Ďakujem za odpoveď

stadion pre 9000 fanusikov?

(radek, 28. 4. 2015 21:42)

takato kapacita je pre Kosice zahanbujuca. To radsej ani nestavat.Ked uz male mesta budu mat vacsie stadiony, to znamena,ze Kosice uz nikdy neuvidia zapasy reprezentacie. Postavit stadion s tymito parametrami znamena odpisat Kosice...Nestavat...

Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(Suhlas, 28. 4. 2015 22:10)

Ale tak vidis, kosicanov sa nikdy nikto nic nepyta. Ak sa teraz toto postavi, tak kosice pridu na najblizsich mozno 30 rokov o moznost postavit dostojny futbalovy stadion. takto v KE uvidime repre tak maximalne proti San Marinu, alebo priatelsky zapas s nejakym Bieloruskom... Lebo zaujimavejsie zapasy budu na vacsich stadionoch v inych mestach. Je to nehoraznost stavat vo stvrtmilionovom meste 9000 novy stadion, ved aj 50000 mesta maju vacsie. Abosutne sa nemysli do buducnosti. Ved len teraz proti Slovanu prislo skoro 6000 ludi. Na rozpadnuty nefutbalovy stadion, a v case ked sa KE v lige vobec nedari. Co ak o 5-10 rokov budu Kosice zase hrat o spicu? Zase budu hravat EL a na najzaujimavejsie zapasy bude stadion primaly? Ale Rasimu je to jedno, on si hlavne bude moct odskrtnut dalsiu vec ktoru "akoze" spravil pre Kosice. Vsetko na co tento saso siahne vsetko len dodrbe.

Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(simiKE, 29. 4. 2015 0:03)

ked mali kosice 2x titul tak priemerna navsteva bola 4500-5000 ludi ..aj ked to znie nelogicky taka kapacita naozaj kosiciam staci bohuzial .. vacsi ako 10 000 stadion by bol zbytocny kedze na ligu by doslo max 3000 ludi priemerne a to aj keby sme hrali o titul .. a koli jednemu zapasu reprezentacie a jednemu dvom predkolam europskej ligy ta im neoplati do toho via cinvestovat

Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(simiKE, 29. 4. 2015 0:04)

a este neviem co picujete stale do rasiho :D za 12 000 000 eur na slovensku postavit stadion je umenie

Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(ego, 30. 4. 2015 0:20)

Bielorusko si neber do ust. Keby si co to o krajine vedel, Slovensko by kleslo v tvojich ociach este viac.

Re: Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(PatriotAH, 9. 5. 2015 13:11)

a co take povedal o Bielorusku clovece? vo futbale su biedni to tym chcel povedat, si nejaki paranoidni kedze nic o tej krajine viac nenapisal

Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(jvl, 27. 1. 2017 15:32)

ved v TT mas velku arenu a aku maju navstevnost? furt lepsie ako nic, loky aj tak skonci coskoro, nik o nu nema zaujem

inak v hokeji sme mali jeden cas najvacsiu halu na SK a kolko si videl medzistatanych zapasov v KE? Jeden pripravak rocne? Teraz tu mas aj MS a narodak tu aj tak nepride, pre zvazy sidliace v BA sme proste daleko.
Na ten jeden zapas rocne (na 90% iba pripravak) to veruze bude stacit

kapacita stadiona v KE

(tomi, 4. 2. 2016 15:41)

sory ale na take mesto ako su Kosice je 9080 kapacita velmi malo...s brne stavaju tiez atam buduju s kapacitou 30 000 miest..

Re: kapacita stadiona v KE

(Realitak, 1. 3. 2016 8:58)

Malo? Ved preimernu navstevnost na futbal mame 1000 ludi a na hokej 3000 ludi. Je to naddimenzovane az az :)

keby sa tak

(Jozko, 3. 1. 2016 21:31)

Keby sa tak chcel dobudovat aj okruh pre tie elektricky zo zeleznikov cez stadion na moldavsku a bardejovsku.. snivajte s nami...

30,000

(Martin C., 12. 7. 2015 0:09)

I have a dream... V roku 2020 chodi v Kosiciach na futbal 30,000 ludi, kazdy domaci zapas je vypredany... Co na to hovorite? Viem, ako to dosiahnut s tym, ze to utiahneme my Kosicania...

Košická futbalová aréna

(mh, 25. 6. 2015 9:24)

Neviem nic o futbale ani o vhodnej kapacite stadionu, ale davam palec hore vystavbe stadionu v tejto oblasti, ktora bola aj povodne urcena na sportovo rekreacne aktivity, tu mal stat aj hokejovy stadion a nie nekde v centre mesta.

co tak si toto precitat?

(peto, 29. 4. 2015 13:13)

http://www.kosicednes.sk/vyjadrite-sa-k-vystavbe-kosickej-futbalovej-areny/

:D

(Pato, 29. 4. 2015 12:32)

Kosice nevedia hrat futbal ale postavme stadion :D

:D

(Stano, 29. 4. 2015 11:45)

Otázka: Nemala by sa spisovať petícia proti výstavbe tohto ponižujúceho ihriska ???

VIEM ŽE DNES CHODÍ NA FUTBAL V KOŠICIACH MALO ĽUDÍ ALE KEĎ BUDE ŠTADIÓN HODNÍ KOŠICIAM A ĽUDIA SA TAM BUDÚ CÍTIŤ BEZEPČNE TAK URČITE BUDE PLNÝ RODÍN S DEŤMI A OZAJSNÝCH VERNÍCH FANOŠÍKOV.

:D

(Stano, 29. 4. 2015 11:31)

To myslia vážne ??? 9000 štadión pre 250 000 mesto + minimálne 100 000 okolie ??? Trnava má podľa wikipédie 65 978 obyvateľov a má vyše 20 000 štadión. Článok: Do celého projektu na križovatke viacerých ciest má investor podľa memoranda podpísaného so samosprávou investovať 76 miliónov eur, z toho 13 až 15 pôjde do samotného štadióna. Čítate dobre vyše 20 tisícový štadión v Trnave bude stáť 13-15 miliónov ostatné peniaze idú na nákupné centrum a v Košiciach 9 tisícový štadión bude stáť 12 miliónov. Proste je to HANBA nič viac to nech radšej opravia Lokomotívu a nestavajú žiadny nový štadión. 4 milióny € od štátu sa dajú asi kvalitne rozkradnúť. Mali sme 30 000 štadión a teraz budeme mať Steel arénu bez stropu. STOP 9 tisícovému štadiónu RADŠEJ NIČ AKO TOTO PONÍŽUJÚCE IHRISKO !!!!

novy stadion v KE

(stefan, 28. 4. 2015 22:24)

http://www.mfkkosice.sk/c/portal_public/layout?p_l_id=21.111&p_p_id=15&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_article_id=NOVY_STADION_FEB_09&_15_article_version=1.0&_15_cmd=articleCountUpdate

aspon 15tis.

(stefan, 28. 4. 2015 22:22)

mal sa staviat stadion ked uz nie aspon 20tis. kapacitou tak minimum aspon tych 15tis. malo byt.. je to hanba a blamaz! ten nepodarok nech radsej nestavaju ved v zahranici na zapad od nas castokrat treniongove stadiony su vacsie!!! skoda velka ze sa nezrealizoval tento plan v Kosiciach.. povodny stadion mal byt krasnym stankom s 20tis. kapacitou,pricom pri koncertoch mala byt moznost rozirit ju az na 30tisic.. http://www.mfkkosice.sk/c/portal_public/layout?p_l_id=21.111&p_p_id=15&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_article_id=NOVY_STADION_FEB_09&_15_article_version=1.0&_15_cmd=articleCountUpdate