Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Košická futbalová aréna

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, ...

povoľuje

stavbu „Košická futbalová aréna“ ...

pre stavebníka Košická Futbalová Aréna, a.s., so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice.

Stavba „Košická futbalová aréna“ bude pozostávať z viacerých objektov, ako zo samotného štadióna s vyhrievanou hracou plochou, z tréningových ihrísk s objektom šatní. Súčasťou areálu bude multifunkčná rozptylová plocha námestia (počas zápasovej doby ako kontrolované parkovisko pre prenosové vozidlá, pre vip, pre autobusy hráčov a aktérov) a aj z prístupových komunikácií peších a motoristických s priľahlou dvojicou parkovísk a/b s rozsiahlymi sadovými úpravami s náhradnou výsadbou a hygienicky potrebnou výsadbou zelene.  z týchto stavebných objektov:  

SO 10.1 Futbalový štadión – o celkovej zastavanej ploche 17 441 m2, architektonicky tvorí výrazný dynamicky tvarovaný disk, vnútorný prstenec je na výške 252,600 m.n.m., vonkajší prstenec je na severnej, východnej a južnej strane na výške 251,600 m.n.m.. Nad strechou, popri postranných čiarach, budú situované vertikálne stožiare, na ktorých budú namontované osvetľovacie telesá, o celkovej výške 257,5 m.n.m, na východnej strane a 261,5 m.n.m. na strane západnej.

- prvé podzemné podlažie budú obsahovať okrem iného šatne pre hráčov, rozhodcov, personálu priestory ošetrovne, dopingovej kontroly, delegátov, priestory pre médiá, výmenníky slúžiace pre technické zariadenie budov a ihrísk celého areálu. Výbeh hráčov a aktérov bude zo suterénnej časti pomocou schodiska na úroveň ihriskovej plochy.

- na prvom nadzemnom podlaží – prízemí sú situované predovšetkým vstupy do vnútornej ochodze štadióna s prechodmi do hľadiska a s priľahlými podtribúnovými vstavkami, bufetmi-kioskami, toaletami, miestami pre prvú pomoc, fanshopom a obslužnými vstavkami technických a obslužných zázemí stavaných podľa etapizácie štadióna, oddelené a separované stanoviská vozidiel pre sanitku a pre požiarnikov, pre imobilných s doprovodmi sú zabezpečené miesta v rohoch hľadísk s prislúchajúcimi bezbariérovo dostupnými špeciálne vybavenými toaletami a občerstvujúcimi pultmi pri vstavkoch bufetov, na veľké konzoly prestrešenia tribún c,b a d pre potreby údržby vedú výlezy spoločne cez oceľové schody jednotlivých oceľových kamerových plošín na c, b a tribúnami. V rámci prevádzkového bloku hlavnej budovy bude oddelený vstup pre hráčov od vstupov návštevníkov, press-media a od vstupov vip skyboxov, vip hostí. Zásobovací vstup, personál a cateringové zázemie je oddelené od ostatných vstupov do hlavnej budovy. Na prízemí na pravom okraji je v technickom bloku sústredené zázemie elektrifikácie komplexu štadióna a tréningového centra.

- na druhom nadzemnom podlaží – sú navrhnuté aj priestory pre administratívu, pracovné priestory pre novinárov a fotografov so spoločným sociálno-hygienickým zázemím a spoločným cateringovým zázemím

- na treťom nadzemnom podlaží – skyboxy, tv štúdia, ozvučovacia miestnosť, miestnosti bezpečnosť bezpečnosti a krízová miestnosť, sociálno-hygienické miestnosti

- štvrtom nadzemnom podlaží – bude iba priestor stredného schodiska slúžiaci pre prístup kameramanov k hlavnej kamerovej plošine, pre prístup obsluhujúceho, údržbárskeho alebo bezpečnostného personálu na plochú strechu hlavnej budovy

SO 10.2 Objekt šatní – o celkovej zastavanej ploche 462 m2 bude jednopodlažná podlhovastá prevádzková budova so štvoricou šatní s hygienickým zázemím, šatňou pre rozhodcov, klubovňou a skladom

SO 20.5 Tréningové ihriská – budú pozostávať z dvoch oplotením chránených tréningových ihrísk s rozmermi 64 x 100 m, pričom jedno z ihrísk bude kryté umelým trávnikom, druhé prírodným trávnikom

www.obeccana.eu/samosprava/uradna-tabula/stavebne-povolenie-kosicka-futbalova-arena-103.html

www.hescon.sk/sk/projekty


Pre zobrazenie najnovšie pridaných fotografií, kliknite na fotku vyššie...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes (6. 11. 2018) začali výkopové práce v areáli budúcej Košickej futbalovej arény

Od symbolického výkopu futbalovej lopty (29. 10. 2018), ktorým oficiálne začala výstavba Košickej futbalovej arény (KFA), sú prípravné práce na stavbe už v plnom prude. Robilo sa tam aj počas uplynulého, sviatkami "rozkúskovaného" týždňa. 
Zhotoviteľ diela, spoločnosť AVA-stav s.r.o., zabezpečil v uplynulom týždni na základe projektovej dokumentácie vytýčenie vetiev inžinierskych sietí, dovoz potrebného stavebného materiálu, prevoz a umiestnenie unimobuniek pre stavebných robotníkov a technikov, ako aj nevyhnutnú úpravu staveniska a prípravu výrobnej dokumentácie. Dnes (6. 11. 2018) začali stavebné mechanizmy s naplánovanými výkopovými prácami ohľadom inžinierskych sietí, na tieto práce má zhotoviteľ diela všetky právoplatné stavebné povolenia. 
Po dokončení 1. etapy výstavby, ktorá má byť ukončená do konca roka 2019, bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a tiež kritériá Slovenského futbalového zväzu, a budú sa v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA s kapacitou 13 000 divákov podmienky štadióna kategórie 4 UEFA, a tak sa v nej budú môcť hrať i medzištátne futbalové zápasy. Celkové finančné náklady na realizáciu všetkých troch etáp výstavby KFA dosiahnu výšku 19 470 000 Eur bez DPH.

www.kosice.sk/article.php?id=21979

-------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba Košickej futbalovej arény začala symbolickým výkopom

Symbolickým výkopom futbalovej lopty z bieleho bodu, nachádzajúceho sa približne na rovnakom mieste, z ktorého budú úvodnými výkopmi začínať futbalové zápasy na hlavnej hracej ploche Košickej futbalovej arény (KFA), dnes ohlásili začiatok stavebných prác. Za investora námestník primátora mesta Košice Martin Petruško a za zhotoviteľa konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., ktorá bude stavať KFA v konzorciu s OHL ŽS SK, a. s., Alexander Gyurkovics. 
Po dokončení 1. etapy do konca roka 2019 bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a kritériá Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a budú v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA podmienky štadióna kategórie 4 UEFA. V KFA s kapacitou 13 000 divákov sa budú môcť hrať aj medzinárodné futbalové zápasy. Celkové náklady na všetky tri etapy výstavby dosiahnu 19 470 000 € bez DPH. 
KFA bude po dokončení všetkých troch etáp moderným futbalovým štadiónom s európskymi štandardami pre 13 000 divákov. Budú sa v nej konať nielen športové, ale aj spoločenské a kultúrne podujatia. Na dostavbu prvej etapy potrebujeme 2,7 mil. eur nad rámec doteraz zabezpečených finančných zdrojov. Túto čiastku na dofinancovanie 1. etapy sme vyčlenili v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Zároveň rokujeme so SFZ o dofinancovaní stavby. V prípade úspechu týchto rokovaní, financie vyčlenené v rozpočte budú posunuté do roku 2020 na dofinancovanie 2. a 3. etapy. Naším zámerom je dokončiť 1. etapu do konca roku 2019, plynule pokračovať vo výstavbe KFA a ukončiť ju v roku 2020. Ide o veľmi pekný projekt, ktorý sa bude Košičanom a návštevníkom mesta po zrealizovaní určite veľmi páčiť," hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. 
Sme hrdí na to, že môžeme postaviť Košickú futbalovú arénu, pretože to bude naozaj krásna stavba. Po etapách sme stavali štadión v Dunajskej Strede a aj v prípade KFA sme pripravení dodržať všetky zmluvne dohodnuté termíny. Zmluva bola podpísaná 17. apríla 2018 a termín realizácie 1. etapy je stanovený na 19 mesiacov od podpisu zmluvy. Prvých 5 mesiacov sme využili na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania príslušných právoplatných stavebných povolení. Ďalších 14 mesiacov budú realizované stavebné práce. Doba pre realizáciu 2. a 3. etapy výstavby KFA je s mestom Košice zmluvne stanovená na 10 mesiacov, ak bude mať mesto zabezpečené financovanie aj týchto dvoch etáp, tento termín takisto dodržíme," hovorí konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., Alexander Gyurkovics. 
KFA je významným prvkom mestskej infraštruktúry v oblasti športu , verejných priestorov a životného prostredia. Združenie domových samospráv ako reprezentant občianskej spoločnosti podporuje všetky projekty, ktoré smerujú k tvorbe kvalitného životného prostredia a verejných priestorov. V Košiciach sme chceli nadviazať na dobré výsledky Európskeho hlavného mesta kultúry a tieto skúsenosti Košíc rozšíriť aj do iných oblastí. Preto sme náš súhlas napr. podmienili tým, že hlavná hracia plocha bude minimálne na deň detí prístupná detským tímom a na Deň mesta Košice košickým amatérskym futbalovým tímom, aby bežní Košičania boli futbalovými hviezdami vo svojom meste. Z hľadiska environmentu oceňujeme prácu projektanta, ktorý odviedol dobrú prácu pri tvorbe verejných priestorov, formovaní zelene a sadovo-parkových úprav a najmä správne vodné hospodárstvo a nakladanie s vodami," dodáva Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, ktoré sa ako účastník stavebného konania zúčastnilo povoľovacích procesov. 

www.kosice.sk/article.php?id=21959

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Príprava územia stavby
- odhumusovanie a odstránenie návažok 
- vybúranie plochy z cestných panelov, konštrukčných vrstiev vozovky a betónových konštrukcií
- zemné práce – výkop jamy pre centrálne ihrisko 
- preloženie existujúceho vysokonapäťového rozvádzača
- výstavba novej splaškovej kanalizácie pre odvedenie splaškových odpadových vôd z budúceho areálu do existujúcej verejnej kanalizácie
- výstavba novej dažďovej kanalizácie pre odvedenie zrážkových vôd do kanalizačného zberača 
- prípojka vody pre zásobovanie budúceho športového areálu pitnou a požiarnou vodou. 
- preložka existujúceho vodovodného potrubia na ulici Pri prachárni

www.kosice.sk/article.php?id=20131

Pôvodná cena za dielo: 394 460,97 € bez DPH
Cena za práce naviac: 91 073,62 € bez DPH
Cena za menej práce: - 8 589,78 € bez DPH

Cena za dielo v znení Dodatku č.2: 476 944,81 € bez DPH

www.kosice.sk/clanok.php?file=kfa_zmluvy.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začali sa práce na KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNE

Dnes (30.5.2017) o 9. hodine prebehlo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Košická futbalová aréna – príprava územia". Za vybudovanie zariadenia staveniska je zodpovedný zhotoviteľ stavby, Inžinierske stavby, a.s., Košice, s ktorým Košická futbalová aréna a.s. uzatvorila 26. mája 2017 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania. Príprava územia bude stáť takmer 395 000 eur a podľa zmluvy má byť dokončená o šesť mesiacov. 

Som veľmi rád, že dnes môžem pozdraviť všetkých futbalových fanúšikov v Košiciach a povedať im, že sme de facto začali s výstavbou novej modernej futbalovej arény. Najpopulárnejší šport na svete, ktorému sa venuje aj u nás najviac detí a mládeže, bude mať v Košiciach dôstojný stánok, spĺňajúci kritériá Európskej futbalovej asociácie UEFA. Budú sa v ňom konať domáce i medzinárodné futbalové zápasy, ale aj iné športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Už teraz sa teším na zaplnené tribúny Košickej futbalovej arény," hovorí primátor mesta Košice Richard Raši a avizuje účasť predstaviteľov vedenia mesta na pravidelných kontrolných dňoch počas výstavby Košickej futbalovej arény. 

V rámci prípravy územia budú zrealizované stavebné práce, spočívajúce v odstránení spevnených plôch, v odhumusovaní potrebných plôch, v odstránení navážok a v hrubých terénnych úpravách v trvalom zábere stavby. Zrealizované budú nevyhnutné preklady inžinierskych sietí a realizácia prípojok vodohospodárskych stavieb. Územie dotknuté výstavbou je definované ako archeologické nálezisko a preto je pravdepodobné, že sa na tomto území uskutoční ďalšia etapa archeologického výskumu, nariadená Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach," dodáva viceprimátor mesta Košice a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna Martin Petruško. 

Na výstavbu nového štadióna má mesto Košice k dispozícii 12 mil. eur. Bezúročná finančná výpomoc z ministerstva financií predstavuje 8 mil. eur so splatnosťou desať rokov a zvyšné štyri milióny sú dotáciou z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zmluvný termín realizácie stavby je stanovený na koniec roka 2020. 

www.kosice.sk/article.php?id=19379

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"

Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby Košická futbalová aréna - futbalový štadión formou súťažného dialógu s rozsahom: 
- spracovanie projektu pre stavebné povolenie (DSP),
- zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, 
- spracovanie realizačnej (RPD) a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie (DPD),
- zrealizovanie stavby, 
- zabezpečenie procesu kolaudácie stavby s uvedením do prevádzky v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.

PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 15.02.2017

www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350680

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Plnička CNG je už presťahovaná na Trolejbusovú. 

Miesto, na ktorom vyrastie Košická futbalová aréna, opäť prechádza archeologickým výskumom. Nariadil ho Krajský pamiatkový úrad, pričom sa jedná o práce na nespevnených plochách, s ktorými úzko súvisí výrub drevín aj výkopové práce. Archeologický výskum bol z dôvodu majetkovoprávnych usporiadaní pozemkov rozdelený do dvoch etáp. 

"Prvá etapa, je to plocha A-B, ide o väčšiu časť dotknutého územia, medzi Halou Cassosport a OC Merkury Market, tu bol výskum ukončený v decembri minulého roka. V rámci tejto fázy archeologického výskumu boli objavené tri objekty, ktoré však boli časovo nezaraditeľné," informovala nás hovorkyňa mesta, Linda Šnajdárová. 
Druhá plocha, C a D je situovaná pri vstupe na autobusové odstavisko. Výrub drevín aj samotné vyčistenie pozemku tu prebehlo uplynulé dni – od 30.marca do 8.apríla. Výkopové práce a archeologický výskum tu začali v pondelok 11. apríla. 

"Začatie archeologického výskumu na ploche C-D záviselo tak ako aj na ploche A-B od majetkovo-právneho vysporiadania pozemku v súkromnom vlastníctve. Ukončené bolo povolením zápisu vkladu do katastra zámennej zmluvy v januári 2016, a po úprave nájomnej zmluvy medzi mestom Košice a KFA, a.s., ktorá musela byť schválená poslancami košického mestského zastupiteľstva." 

Rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom mestskí poslanci zmluvu schválili, sa uskutočnilo v marci. Výstavba Košickej futbalovej arény by mala trvať približne dva roky.

https://www.tvkosice.sk/video/570cf2844526ca4436f33869

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Začal sa archeologický prieskum
zacina-sa-vystavba-futbalovej-areny-v-kosiciach-kedy-by-mala-byt-hotova/
mesto-si-s-remetom-vymeni-pozemky-kvoli-vystavbe-futbalovej-areny/

------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba Košickej futbalovej arény pre 9-tisíc divákov, s vyhrievanou hracou plochou, by sa mala začať ešte v priebehu tohto roka. Zámer výstavby z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie už posudzuje ministerstvo životného prostredia: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosicka-futbalova-arena
Do 15. mája sa k nemu môžu vyjadriť aj obyvatelia mesta Košice:
http://www.kosice.sk/article.php?id=15606

Nový futbalový štadión by mal podľa plánov vyrásť v blízkosti Všešportového areálu v lokalite, ktorá v súčasnosti slúži ako odstavná plocha pre autobusy mestskej hromadnej dopravy či cvičisko pre autoškoly. Na výstavbu je vyhradených 12 miliónov eur. Štyri milióny sú podielom z vládnej dotácie Slovenského futbalového zväzu, ďalších osem je nenávratnou finančnou výpomocou, ktorú mesto Košice dostalo od ministerstva financií.

Košická futbalová aréna bude zodpovedať štandardom UEFA kategórie 4. Postaviť ju plánujú do konca roka 2017.

Zámer obsahuje dve variantné riešenia. Obe rátajú s vytvorením parkoviska pre 276 automobilov na južnej strane areálu. Prvá verzia počíta s vytvorením podzemného parkoviska s kapacitou pre 129 vozidiel. Podľa druhej by sa malo vytvoriť namiesto parkoviska v podzemí 152 parkovacích miest na západnej strane areálu. Tento variant prináša väčšie množstvo zelene.

http://www.kosicednes.sk/vyjadrite-sa-k-vystavbe-kosickej-futbalovej-areny/

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

zahambujuca kapacita 9tisic!

(mirec, 19. 12. 2017 7:22)

v Ke mozme len snivat ze raz takyto stadion stane aj realitou- podotykam tento povodny stanok mal mat kapacitu cez 20tisic- mala to byt tzv kosicka marakana.. https://t3.aimg.sk/magaziny/0FCrSWQ7RZfclTYQhkcKVw~kosicka-futbalova-arena-mar2017-slovensko.jpg?t=L2ZpdC1pbi8xOTIweDEwODA&h=9XF4yZBZEU6Q8iQvRLoLIQ&e=2145916800&v=2

Re: zahambujuca kapacita 9tisic!

(p, 26. 2. 2019 20:39)

ani by to nemuselo byt take megalomanske ako na fotke stacilo by nieco ako v trnave napr

Re: Re: zahambujuca kapacita 9tisic!

(mirec, 12. 3. 2019 11:49)

ved nemuselo byt az tak vycackane, stacilo by aj na tomto stadione ktory po 3.etape bude mat 13tis. este spravit dalsie podlazie povedzme vramci etapy 4 a 5 (ak by sa este potom dodatocne vybavili napr nejake eurofondy prip ine prachy) a dala by sa navysit kapacita do cca tych 20 tis. co uz by bolo slusne a na urovni metropoly vychodu a druheho najvacsieho mesta na slovensku..

P kapacita?

(Evžen, 7. 12. 2015 9:58)

I have another dream... Nemusim byt Nostradamus aby som videl ze kapacita parkoviska samozrejme stacit nebude, takze sa bude parkovat po obrubnikoch a "zeleni" a mestski organi alias sluzobnickovia EEI tam budu mat raj!!!

Re: P kapacita?

(simiKE, 13. 12. 2015 11:50)

sak dookola mas 10 parkovisk velkych jak píiča :D aj tak ist na futbal s autom je pekna blbost

Re: Re: P kapacita?

(Bjorn, 13. 12. 2015 15:51)

Tie parkoviská sú tam pri obchodných centrách, na súkromných pozemkoch. Keď chce mesto stavať ihrisko (toto štadión rozhodne nebude), tak má zabezpečiť adekvátnu kapacitu parkovísk. Veď to by bez toho ani nemalo byť skolaudované!

BTW, čo v prípade návštevníkov mimo KE? Tiež majú ísť električkou?

Re: Re: Re: P kapacita?

(sckesk, 13. 12. 2015 16:47)

S parkovaním pomôžu obchodné centrá

V plánoch výstavby futbalovej arény zarazila niektorých Košičanov kapacita parkovacích miest. Štadión má mať 9080 miest pre divákov, avšak v overovacej štúdii projektu je navrhovaných iba 494 parkovacích miest.

„Aréna sa nachádza v území, kde sú veľké obchodné centrá s rozsiahlymi sústredenými parkovacími plochami, ktoré majú značné kapacitné rezervy,“ zdôvodnila hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

http://www.kosicednes.sk/mesto-si-s-remetom-vymeni-pozemky-kvoli-vystavbe-futbalovej-areny/

Re: Re: Re: Re: P kapacita?

(p, 26. 2. 2019 20:38)

a tie miesta pri carrefuri ze tam pomaly ani auto nevojde(uzke miesta, uzke ulicky) ale tak ano v papieroch miesta sú.. ale tento problem je len pri carrefuri napr pri optime su tie miesta aj ulicky vacsie alebo napr pri kauflande tiez

Re: Re: P kapacita?

(Ev, 17. 12. 2015 13:48)

simiKE.. kto hovori, ze tam pojdem na futbal medzi vypatlanych nackov? Mozno na koncert.. ;)

Re: Re: Re: P kapacita?

(Elemir, 26. 12. 2015 15:58)

Take kapely ako ty pocuvas tam isto koncertovat nebudu :D

Re: Re: Re: P kapacita?

(VVV, 3. 1. 2016 13:13)

ty hlupak či hlupaňa proste jebnutý človek, kde tam máš nackov ? a robia ti niečo ?

Re: Re: Re: Re: P kapacita?

(Realitak, 1. 3. 2016 9:01)

Organizovani fanusikovia ci ultras ci jaka chmara boli su a budu verejnostou vnimani ako nackovia. S tym nic nenarobite, jedine ze by ste si nechali narast vlasy a prestali vykrikovat a chlastat :D

Re: P kapacita?

(Meno, 27. 1. 2017 19:38)

Veď oni boli rokovať s okolitými obchodnými centrami o využívaní ich parkovísk. Neviem, kde to ako dopadlo. Ale viem, že Merkury Marketich poslal s prepáčením do p*če. :)

stadion

(p, 26. 2. 2019 20:35)

10 tisic? ved to je skoro ako steel arena.. mali postavit poriadny stadion aspon 20 tisicovy a tiez by bolo super zrekonstruovat stadion na lokomotive nech lokomotiva ma kde hrat (ak nezbankrotuje do vtedy)

nereálny sen

(mino, 7. 2. 2019 18:34)

Toto bude stavba ako diaľnica z KE-BA

kosicka arena

(KE_fanusik, 19. 11. 2018 1:26)

po tretej etape ma mat arena 13tisic kapacitu, zaujimave, podla tej makety to pritom vobec nemusi byt finalne, po case by som este stadion dvihol a dorobil dodatocne dalsi rad s vrchnymi tribunami a tak by mohla vzrast kapacita este z tych 13tis. na cca 18-20 tisic to by mohlo byt celkom realne teda tych 5 az 7 tisic navyse do buducna a mohli by sa tu hrat aj medzinarodne zapasy liga majstrov, kvalifikacie a pod..na 2.najvacsie mesto by to bola pecka a nielen futbal ale pouzival by sa stadion aj na rozne masovejsie akcie ci podujatia, koncerty.. a pod

Re: kosicka arena

(F, 30. 1. 2019 21:09)

Presne to isté mi napadlo,en škoda že to hneď nepotiahnu na aspoň 15k načo takto po etapách? Tie nepokryté rohy...vyzerá to smiešne

"imaginarny stadion"

(Maros, 1. 6. 2017 12:08)

Ked tento tyzden vysla tlacova sprava so zacatim vystavby stadiona, tak som len pousmial. Kolko ze takychto clankov si uz kosicania precitali. Zacalo to pred volbami kedy vysmiaty Risko sa dusoval ze sa zacina s vystavbou a cely stadion bude dokonceny v roku 2017. Pozrime sa, mame rok 2017 a jedina vykonana cinnost na pozemku bola presunutie LPG plnicky pre MHD na ine miesto.

Najprv sa spominala kapacita 9000divakov. Nasledne prisla dalsia moznost a to az 13tisic divakov s tym ze najprv sa urobia prve 2 tribuny.
Kde je teda pravda?
Raz je rozpocet 12milionov a nasledne vyse 18milionov...
Pustaju sa do stavby, ale nikde nieje vysledna finalna verzia projektu. Nikde nieje spominany zhotovitel stavby. ( Inzinierske stavby su len na pripravu staveniska) .

Tato "pomyselna vystavba" je len jedna fraska nasho neschopneho vedenia mesta. Vsetky informacie su zahalene ruskom tajomstva.
Tazko povedat ci sa niekedy dockame tohto dlho slubovaneho stadionu.

Re: "imaginarny stadion"

(xXx, 11. 7. 2017 17:18)

Absolútne súhlasím, suma sa postupne navyšuje, ale žiadna normálna kvalitná vizualizácia nie je, o kapacite sa vraví raz tak raz onak, celé je to temné a málo informácii pre verejnosť. Vyzerá to na ďalší tunel, no snáď sa mýlim.

Re: "imaginarny stadion"

(kaja, 27. 10. 2017 17:18)

A načo štadion ked už nieto futbalu :-(