Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice

Mesto Košice získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu-PO4-SC-431-2017-16 zelená infraštruktúra na realizáciu projektov: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice", „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice", „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice".


Pre zobrazenie najnovšie pridaných fotografií, kliknite na fotku vyššie...

 

„Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice" 

Územie sa nachádza v zastavanom verejne prístupnom otvorenom priestranstve vymedzenom ulicami Kaspická – Baltická - Bukovecká. Zámerom projektu je revitalizácia priestranstva ozdravením existujúceho porastu zelene, doplnením izolačných zelených prvkov, opravou kompozície zelene, zvýšením biodiverzity a ekologickej stability, znížením výmery nepriepustných plôch a zvyšovaním retenčnej schopnosti krajiny. Revitalizáciou zaniknutých odpočinkových zón, ich zazelenaním a doplnením o mestské prvky drobnej architektúry - mobiliár, plánujeme zatraktívniť sídelné prostredie, zvýšiť jeho atraktivitu a relaxačnú funkciu. Zámerom projektu je v neposlednej rade zlepšenie stavu interakčného prvku, ktorý podľa MÚSES prechádza riešeným územím. Obnovou otvoreného verejného priestranstva sídliska Nad Jazerom sa zlepší kvalita života obyvateľov tohto sídliska.

Na riešenom priestranstve bolo lokalizovaných 10 ks neperspektívnych drevín s nízkou vitalitou, z toho jeden invazívny druh, predstavujúcich potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Preto boli navrhnuté na výrub, a na základe právoplatného rozhodnutia vyrúbané. Stavebno - technické úpravy budú spočívať v obnove starej poškodenej spevnenej plochy detského ihriska, približne polovica povrchov plôch ihriska bude obnovená, zvyšná časť bude odstránená a transformovaná na zeleň. Rekonštruované budú priepustné mlatové chodníky, vysadených bude 45 ks stromov, 525 ks krovín a tiež revitalizovaný trávnik, celkovo na ploche 1062 m². Osadený bude nový mobiliár: 19 ks lavičiek a 3 ks košov.

www.kosice.sk/article.php?id=20775

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Lavicky

(Tatiana, 11. 9. 2018 7:41)

Hlavne nam na Zeleznikoch chybaju lavicky..napr.pri novych stolno-tenisovych stoloch.Celkovo je na Zeleznikoch malo laviciek.